TCAS65 ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติ TCAS65 ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS65 ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบ 1 Portfolio หมดเขตแล้ว

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9-23 ธันวาคม 2564

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 9-24 ธันวาคม 2564

⇒ส่งเอกสารสมัคร : วันที่ 9-24 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 18 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22-23 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

TCAS รอบ 2 โควตา

โควตาพื้นที่ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ส่งเอกสารสมัคร : วันที่14-25 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : –

⇒เปลี่ยนแปลงการสมัคร แก้ไข/ ยกเลิก : วันที่ 20 เมษายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 และ 4 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

TCAS รอบ 3 Admission

⇒ประกาศรับสมัคร : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

⇒ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ค่าเทอม 20,000 บาท

 

รอบ 1 Portfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6  โดยมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

หรือ

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

เกรดเฉลี่ย 3.50 5 เทอม และ มีเกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00 วิชาชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.00 เคมี ไม่น้อยกว่า 3.00 

⇒มีคะแนนสอบวัดความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เกิน 2 ปี IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ TOEFL PBT/ ITP ไม่่ตำกว่า 523 iBT ไม่ต่ำกว่า 69 หรือ CMU eTEGS ไม่ต่ำกว่า 65 หรือ *CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 % หรือ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 65

*คณะเขียนคะแนนผิดหรือเปล่า คะแนนเกณฑ์ระดับคนสอบเข้า ปริญญาโทหรือ เอก บางสาขายังต่ำกว่าเลยนะ //พี่นัทคุง

 

รอบ 2 โควตา 

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ  จำนวนรับทั้งหมด 85 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

โควตาภาคเหนือ

คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาสามัญ ภาษาไทย, สังคมศึกษา,  ภาษาอังกฤษ,  คณิตศาสตร์ 1,  ฟิสิกส์, เคมี, 9 ชีววิทยา

 

โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) เคมี ไม่น้อยกว่า 3.00

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.00

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาสามัญ ภาษาไทย, สังคมศึกษา,  ภาษาอังกฤษ,  คณิตศาสตร์ 1,  ฟิสิกส์, เคมี, 9 ชีววิทยา

 

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ) จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

 

รอบ3 Admission จำนวนรับทั้งหมด 21 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย,  สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1,  ฟิสิกส์, เคมี,  ชีววิทยา รวมกันไม่น้อยกว่า 210 คะแนน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอม 45,000 บาท

 

รอบ2 โควตา 

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน ,  คณิตศาสตร์ 1,  ฟิสิกส์,  เคมี,  ชีววิทยา

 

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE2  จำนวนรับทั้งหมด 15 ทีนั่ง

 

รอบ3 Admission1 จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

วิชาสามัญ วิชา ภาษาไทย,  สังคมศึกษา,  ภาษาอังกฤษ,  คณิตศาสตร์ 1,  ฟิสิกส์,  เคมี,  ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 210 คะแนน

 

จำนวนรับทุกหลักสูตร 

256 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอม หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัพเดทล่าสุด  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *