Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2565

 

1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2565 – 10 เมษายน 2565

 

คณะที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวนรับ 110 ที่นั่ง

สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์, การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ, การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์, การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

2.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 2) <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 24 มกราคม 2565 – 1 เมษายน 2565

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ

 

3. ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 220 ที่นั่ง
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

4.ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนานาชาติ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 24 มกราคม 2565 – 20 เมษายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

5.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รับผู้มีวุฒิ ม.6หรือ ปวช. <<คลิกอ่านที่นี่>>
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ รับผู้มีวุฒิ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565

 

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนวัติ (แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ ) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนาการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรโลหการ) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 

6.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนวัติ (แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ ) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรโลหการ) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

7. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 2

เปิดรับสมัคร 11 มกราคม 2565 – 10 เมษายน 2565
* โควตาโรงเรียนเครือข่าย <<คลิกอ่านที่นี่>>
* โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง <<คลิกอ่านที่นี่>>
* โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

8.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565

 

เรียนที่กทม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ,วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ),วิศวกรรมขนถ่ายวัสดี,วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษาภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ,

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  หลักสูตร 5 ปี

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

⇒สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง, เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล) ,เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมมาคม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์),เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต) , วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมีอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ,เทคโนโลยีชีวภาพ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบางวิชา) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,หลักสูตรสองภาษา) ,สถิติประยุกต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและการประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,สถิติธุรกิจและประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์วิศวกรรม(หลักสูตรสองภาษา),วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

⇒สาขาวิชา ออกแบบภายใน,ออกแบบผลิตภัณฑ์นัวตกรรมเซรามิกส์,ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์,การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธูรกิจ

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ,วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ), คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ,เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิตมวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ,วิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) , เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต

 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ , วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

⇒สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

 

เรียนที่ ระยอง

คณะบริหารธุรกิจ 

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนวัติ (แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ ) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรโลหการ) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดีรอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ 25 ธ.ค. 64 16 ม.ค. 65
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) 1 ธ.ค. 64 1 มี.ค. 65
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ม.ค. 65 21 ก.พ. 65
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะบริหารธุรกิจ 11 ม.ค. 65 21 ม.ค. 65
โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ธ.ค. 64 17 ม.ค. 65
โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โควตา MOU 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65
โควตาต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 11 ม.ค. 65 10 เม.ย. 65

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *