รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบTCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการ : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

ประกาศผลคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

⇒นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.โครงการที่เปิดรับ

รอประกาศ

 

2.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก แต่ละคณะและสาขา 

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด  ใช้ GAT วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ ใช้ GAT วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบำบัด  ใช้ GAT วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณฺิตศาสตร์1

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ใช้GAT PAT1 PAT2

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ใช้GAT PAT1 PAT2 วิชาสามัญ ชีววิทยา

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน,ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม(เอกคู่+โครงการพิเศษ)  ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะพยาบาลศาสตร์
⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้GAT/PAT2/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ,สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,สาธารณชุมชน,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา

 

 

คณเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ ใช้GAT1วิชาสามัญ ใช้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ), ใช้GAT/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก ภาษาจีน ใช้GAT PAT7.4 วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น ใช้GAT PAT7.3 วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาเกาหลี ใช้GAT PAT7.7 วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ใช้ GAT/PAT5 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้GAT/PAT2 วิชาสามัญ ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวบูรณาการ ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา),วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักสูตร (นานาชาติ)  ใช้GAT PAT1 PAT2 PAT3

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ), การออกแบบการสื่อสาร,ศิลปะการแสดง (วิชาเอก การออกแบบเพื่อแสดง การแสดงและกำกับการแสดง) ,นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล) ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสาสมัญ เปิดรับถึงรอบ2 เท่านั่น

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรสองภาษา)  ใช้GAT วิชาสามัญ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ใช้GAT PAT6 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา  ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ เปิดรับถึงรอบ2 เท่านั่น

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ,เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์เกษตร,นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว)  การศึกษาปฐมวัย, ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่)ประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว, การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาพิเศษ,เทคโนโลยีการศึกษา ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ใช้ GAT,PAT1 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)ใช้ GAT,PAT1

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ใช้GAT PAT1 PAT2

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,สื่อสารเพื่อสุขภาพ,สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การจัดการธุรกิจไซเบอร์,คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา), ใช้GAT PAT1,PAT2

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)  ใช้GAT PAT4 วิชาสามัญ  ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิด หรือมีการอัพเดท รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอประกาศ

 

4.ค่าสมัครสอบ 

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS65 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

<<อ่านต่อที่นี่ รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ่านต่อที่นี่>>

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *