Breaking News

รวมรับตรง 9 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87

รวมรับตรง 9 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

1. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
?สาขาวิชาการออกแบบการสื่อสาร
?สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
?สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง
?สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย
?สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล
?สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
?สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชานาฎศิลป์ (กศ.บ. 5 ปี
รูปแบบการคัดเลือก
?จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?มีความสามารถและทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาที่จะสอบเข้า
?ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ที่บ่งบอกถึงความสามารถดยรวมรวมผลงานที่เคยทำผ่านมา, กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา, กิจกรรมภายในโรงเรียนหรือชุมชน และสาธารณะประโยชน์ (โดยเน้นกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์มากที่สุด)

 

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+
2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ความสามารถและทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคมในสาขาที่จะสอบเข้า และต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ที่บ่งบอกถึงความสามารถ โดยรวมรวมผลงานที่เคยทำผ่านมา, กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา, กิจกรรมภายในโรงเรียนหรือชุมชน และสาธารณะประโยชน์ (โดยเน้นกิจกรรมด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคมมากที่สุด)

3. โครงการผู้พิการ

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
สิ่งที่ต้องมีเพื่อสมัครโครงการนี้ : ต้องเป็นผู้พิการตามรายละเอียดในระเบียบการฉบับเต็ม

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะมนุษยศาสตร์
?สาขาวิชาจิตวิทยา

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
?สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

4. โครงการนักกีฬา

เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
สิ่งที่ต้องมีเพื่อสมัครโครงการนี้ : ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬา และได้แข่งขันหรือได้รับรางวัล ตามรายการหรือระดับที่ระบุไว้ตามรายละเอียดในระเบียบการฉบับเต็ม

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะพลศึกษา
?สาขาวิชาวิทยาศาสตาร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – สาธารณสุขชุมชน
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
?สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
?สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง
?สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล

คณะกายภาพบำบัด
?สาขาวิชากายภาพบำบัด
?สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
?สาขานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
?สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

รูปแบบการคัดเลือก 
? จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

5. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
?สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
?สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

.รูปแบบการคัดเลือก
? จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย

6. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559 / 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)
คณะมนุษยศาสตร์
?สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
?สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
?สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะสังคมศาสตร์
?สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
?สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
?สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

คณะเศรษฐศาสตร์
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

รูปแบบการคัดเลือก :
?จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
?ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้องเป็นบุคคลที่ทิศตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน หรือ กิจกรรมของชุมชน หรือ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์
? มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและหลักฐานการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน

7. โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนในเครือข่าย

เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559 / 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
?สาขาวิชาการออกแบบการสื่อสาร
?สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
?สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก)
คณะทันตแพทยศาสตร์
?หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ใช้วิชา GAT + PAT1 + PAT2)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
?สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
?สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะพลศึกษา
?สาขาวิชาวิทยาศาสตาร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
?สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ
?สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

คณะเภสัชศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
?สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
?สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาเคมี
?สาขาวิชาจุลชีวิวทยา
?สาขาวิชาชีววิทยา
?สาขาวิชาฟิสิกส์
?สาขาวิชาเคมี (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาอัญมนีและเครื่องประดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
?สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
?สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
?สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
?สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
?สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
?สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะกายภาพบำบัด
?สาขาวิชากายภาพบำบัด
?สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะสังคมศาสตร์
?สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(ทุกสาขาวิชาที่รับผ่านโครงการนี้ : ใช้วิชา GAT และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย + วิชาภาษาอังกฤษ)
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
?สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
?สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
?สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตรและปทุมวัน) หรือโรงเรียนในเครือข่ายตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ

8. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย และ ใช้ GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559 / 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
?สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ใช้คะแนนยื่นคัดเลือก)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
?สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
?สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะพลศึกษา
?สาขาวิชาวิทยาศาสตาร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – สาธารณสุขชุมชน
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม
?สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตาร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
?สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
?สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี) (ใช้วิชา GAT + PAT 5 และ 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

คณะเภสัชศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

คณะวิทยาศาสตร์
?สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาเคมี
?สาขาวิชาจุลชีวิวทยา
?สาขาวิชาชีววิทยา
?สาขาวิชาฟิสิกส์
?สาขาวิชาอัญมนีและเครื่องประดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
?สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
?สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
?สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
?สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
?สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
?สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
?สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะศิลปกรรมศาสตาร์
?สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะกายภาพบำบัด
?สาขาวิชากายภาพบำบัด
?สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
?สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)
?หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนในจังหวัดนครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว โดยต้องอยู่ในสังกัด “เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7” เท่านั้น
?ต้องได้ผลการเรียนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ

 

9.โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปี2560

รูปแบบการคัดเลือก : จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
รับสมัคร :วันที่ 15 สิงหาคม – 14 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร
?ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังหรือสำเร็จศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
?มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
?ที่มาของบทความเว็บไซต์พี่มศวพาน้องสอบ  คลิกอ่านที่นี้
?ระเบียบการรับสมัคร คลิกอ่านที่นี้
?เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี้

 

 

———————————————————————————————

รวมรับตรงทั่วประเทศ  คลิกที่นี้

รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

คลิกช่องทางการติดต่อ

มือถือพี่นัทเข้าศูนย์ทางไลน์@อาจจะไม่ได้ตอบอย่าโกรธนะครับ
คุยทางfacebookจะตอบได้รวดเร็วกว่านะครับ

รับตรง60 โควตาแหล่งฝึก ห

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0