Breaking News

มาแล้ว สัดส่วนการใช้คะแนนและจำนวนรับ ในระบบแอดมิชชั่น2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 

รหัส คณะหรือสาขาวิชา O-NET GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82) คุณสมบัติ
พิเศษ
จำนวนรับ คะแนนรวม
ต่ำสุด (%)
ปี 2559
เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)
ค่าน้ำหนัก
(%)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%) (ถ้ามี)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
รวม เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)
คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 71 10 72 30 40 120 42.35
คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 71 10 72 30 40 30 41.44
คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 71 10 72 30 40 30 39.33
คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 71 10 72 30 40 35 44.58
คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 71 10 72 30 40 20 49.69
คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 71 10 72 30 40 20 43.29
คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ  วิทยาเขตบางเขน 03 = 76 10 71 10 72 30 40 20 37.24
คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 71 10 72 30 40 20 45.74
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 03 = 16 20 72 30 30 40 57.53
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 03 = 16 20 72 30 30 40 53.08
คณะประมง 03 = 16 10 71 10 72 30 40 140 41.16
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 03 = 16 30 71 20 20 60 62.69
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 03 = 16 30 71 20 20 85 59.63
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต 03 = 16 30 71 20 20 40 59.20
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 03 = 16 30 71 20 20 60 61.61
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 03 = 16 30 71 20 20 110 65.63
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 03 = 16 30 71 20 20 90 62.65
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 03 = 16 50 25 64.85
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 03 = 50 50 40 77.25
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 03 = 16 30 77 20 20 77 = 50 30 56.53
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 03 = 16 30 78 20 20 78 = 50 25 38.74
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 03 = 16 30 79 20 20 79 = 60 25 71.38
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 03 = 16 30 80 20 20 80 = 40 25 65.84
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 03 = 16 50 30 66.84
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 03 = 16 50 20 64.17
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 03 = 50 50 25 70.52
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1 03 = 40 50
25
59.30
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 03 = 40 40 77 10 10 62.85
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 03 = 40 40 78 10 10
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 03 = 40 40 79 10 10 63.59
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 03 = 40 40 80 10 10 62.67
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 03 = 16 30 71 20 20 15 62.65
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 03 = 16 50
15
72.76
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 03 = 16 30 77 20 20 64.66
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 03 = 16 30 78 20 20 64.59
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 03 = 16 30 79 20 20 65.32
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 03 = 16 30 80 20 20 64.34
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 03 = 16 30 81 20 20
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 03 = 16 30 82 20 20 64.25
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 03 = 50 50 100 69.66
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ 03 = 16 50 85=30 100 67.74
คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 130 45.27
คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 30 42.63
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 28 47.64
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 03 = 16 10 71 10 72 30 40 60 47.78
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 03 = 16 10 71 10 72 30 40 20 49.57
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 03 = 16 10 71 10 72 30 40 40 50.51
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 03 = 16 10 71 10 72 30 40 35 47.22
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 30 40.92
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 60 46.66
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 03 = 16 10 71 10 72 30 40 55 47.95
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 03 = 16 10 71 10 72 30 40 40 48.56
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 03 = 16 10 71 10 72 30 40 45 44.96
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 40 46.12
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 60 48.55
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 45 47.53
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 35 48.97
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 40 44.28
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 40 44.09
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ 03 = 16 10 71 10 72 30 40 20 44.93
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)  วิชาเอกชีวสารสนเทศ 03  = 31 10 71 10 72 30 40 35 40.70
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
03  = 31 10 71 10 72 30 40 20 42.71
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
03  = 31 10 71 10 72 30 40 35 37.63
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
03  = 31 10 71 10 72 30 40 30 38.41
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
03  = 31 10 71 10 72 30 40 20 43.65
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
03  = 31 10 71 10 72 30 40 20
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมเกษตร
03  = 31 10 71 10 72 30 40 40 35.97
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 03  = 31 10 71 10 72 30 40 20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมอุตสาหการ)
03 = 16 15 72 15 73 20 35 95 60.39
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 64.39
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 62.95
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 03 = 16 15 72 15 73 20 35 15 64.61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 61.64
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 03 = 16 15 72 15 73 20 35 15 62.12
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 60.15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 03 = 16 15 72 15 73 20 35 20 61.76
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 03 = 16 15 72 15 73 20 35 15 56.57
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 58.60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 55.41
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 60.36
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 03 = 16 10 71 10 72 30 40 10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา)
03 = 40 15 72 15 73 20 35 5 64.17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 56.97
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 03 = 16 15 72 15 73 20 35 10 54.30
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 03 = 16 15 72 15 73 20 35 5 53.46
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) 03 = 16 15 72 15 73 20 35 5 56.41
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) 03 = 16 15 72 15 73 20 35 5 51.59
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ) 03 = 16 15 72 15 73 20 35 5 53.84
สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 03 = 16 15 72 15 73 20 35 80 48.51
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 10 75 20 71 20 40 25 69.56
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 10 75 20 72 20 40 25 59.96
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 20 75 30 30 25 58.80
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 20 75 30 30 25 61.07
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 20 75 30 30 25 55.79
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 20 75 30 30 20 58.65
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 03 = 16 30 71 20 20 110 62.19
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 03 = 16 30 71 20 20 70 53.85
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 03 = 16 30 71 20 20 100 54.29
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 03 = 16 30 71 20 20 40 56.75
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 03 = 16 30 71 20 20 220 56.35
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ 03 = 16 30 71 20 20 60 50.93
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ 03 = 16 30 71 20 20 90 50.05
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 03 = 16 30 71 20 20 70 49.79
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 03 = 16 10 74 40 40 74=40 30 57.60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 03 = 16 10 74 40 40 74=40 20 55.83

 

จำนวนรับปี 2559  9,106 ที่นั่ง  จำนวนรับปี 2560 9,759 ทีนั่ง  เพิ่มขึ้น 9.3 %

 

จำนวนรับนี้ยังไม่รวมผู้ที่สละสิทธิ์ในระบบรับตรงนะครับ

 

ข้อระวังเพิ่มเติมในการสมัคร

1.แผนการเรียนรับในคณะและสาขานั้นๆ

2.คะแนนขั่นต่ำที่กำหนดในวิชานั้น ว่าคะแนนเราถึงไหม ถ้าไม่ถึงแล้วเลือกคือน้องจะเสียอันดับฟรี

3.ค่าเทอม

 

ที่มา เว็บไซต์สำนักทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คลิกที่นี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *