Breaking News

P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระ …

Read More »

TCAS65 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครน …

Read More »

TCAS65 ค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัค …

Read More »

โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลราม …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ …

Read More »

รอบที่1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรั …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

ทุนรัฐบาล 6 โครงการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565

มาแล้วจ้า ทุนรัฐบาล 6 โครงการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปล …

Read More »