P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่41 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนน้องระดับม. …

Read More »

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมกัน …

Read More »

ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่17 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึ …

Read More »

ทุนการศึกษา ให้ต่อเนื่องจนจบ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษ …

Read More »

รอบ1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับ …

Read More »

กำหนดการ TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิร …

Read More »