Breaking News

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ปฏิทินการรับสมัคร TCAS66 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ อย่าลืมเตรียมตัวสมัครกันนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ใช้ใน รอบ 2 โควตา

 

รอบ 1 Portfolio

โครงการรอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับสมัคร : วันที่ 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 28 ธันวาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12-15 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองในมข : ตัวจริง : วันที่ 17 มกราคม 2566 ตัวสำรอง : วันที่ 24 มกราคม 2566

ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข : ตัวจริง : วันที่ 18-20 มกราคม 2566 ตัวสำรอง : วันที่ 26 มกราคม 2566

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ clearing house : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานตัว : วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

รอบ 2 โควตา 

โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดรับสมัคร : วันที่ 4-8 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 18 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22-23 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2566

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ clearing house : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

รอบ 3 Admission 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

*พี่นัทอาจจะได้พิมพ์บางสาขา ต้องขออภัยด้วย คอมเม้นสาขาที่ขาดด้านล่างได้เลย

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติและวิทยาการข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล)

 

คณะเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา สัตวศาสตร์) การประมง เกษตรนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี(ปกติ นานาชาติ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ) วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ),

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

วิชาเอก การสอนภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาไทย คณิตศาสตรศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา ศิลปศึกษา สังคมศึกษา

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพืนฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 4 ปี

สาขาวิชา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 5 ปี

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ รังสีเทคนิค

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชา ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส* ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน

สาขาวิชา ภาษาตะวันออก วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา (วิชาเอก พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมานุษวิทยา)

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ปกติ หรือโครงการพิเศษ) อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตรบัณฑิต (ปกติ และโครงการพิเศษ และโครงการพิเศษนานาชาติ)

 

คณะเทคโนโลยี 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิต

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา การออกแบบ สถาปัตยศาสตรบัณฑิต

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

วิชาเอก ผู้ประกอบการดิจิทัล การเงิน การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม, การตลาด, การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว, บัญชี

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ การออกนิเทศศิลป์

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

สาขาวิชา การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง การจัดการการเงินและการคลัง

 

วิทยาลัยนานาชาติ 

วิชาเอก การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอก วารศาสตร์ระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรปกติ นานาชาติ

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ และพิเศษ) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติ พิเศษ)

 

คณะสหวิทยาการ 

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน นิติศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

บทความแนะนำให้อ่าน ก่อนสอบ

สรุปค่าเทอมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ(ภาคการศึกษาปกติ) อัพเดทล่าสุด  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

 

รวมข่าวสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกอ่านที่นี่>>

One comment

  1. คณะทันตแพทยศาสตร์ละคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *