Breaking News

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ อย่าลืมเตรียมตัวกันด้วยนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ Portfolio

รอบ 1.1  

รับสมัครและส่งใบสมัคร :  วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) : ไม่มี

ประกาศผลที่เว็บไซต์ ม.แม่โจ้ : วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ประกาศผลโดย ทปอ. : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ยืนยันสิทธิ์ใน myTCAS : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ใน myTCAS : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที 6 พฤษภาคม 2565

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 11 -28 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบ 1.2

รับสมัครและส่งใบสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – วันที่ 15 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) : ไม่มี

ประกาศผลที่เว็บไซต์ ม.แม่โจ้ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลอย่างเป็นทางการโดย ทปอ. : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ยืนยันสิทธิ์ใน myTCAS : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ใน myTCAS : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที 6 พฤษภาคม 2565

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 11 -28 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบ 2 Quota

รับสมัครและส่งใบสมัคร : วันที่ 1-31 มีนาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) : วันที่ 9 เมษายน 2565

ประกาศผลที่เว็บไซต์ ม.แม่โจ้ : วันที่ 20 เมษายน 2565

ประกาศผลอย่างเป็นทางการโดย ทปอ. : วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ใน myTCAS : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

สละสิทธิ์ใน myTCAS :  วันที่ 6 พฤษภาบคม 2565

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 8-20 พฤษภาคม 2565

 

 

รอบ 3 Admission

รับสมัครและส่งใบสมัคร : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลโดย ทปอ. : ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 , ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2565

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ 

รับสมัครและส่งใบสมัคร : วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) : ไม่มี

ประกาศผลที่เว็บไซต์ ม.แม่โจ้ : วันที่ 5 มิถุนายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : ครั้งที่ 1 :  วันที่ 8-9 มิถุนายน 25656 และ ครั้งที่2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา :วันที่ 20 มิถุนายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ 

⇒คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว,เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) แพร่ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,เคมี,วัสดุศาสตร์,เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ,ฟิสิกส์ประยุกต์)

⇒มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร,ชีววิทยาประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์,คณิตศาสตร์)

 

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์

⇒วิทยาลัยพลังงานทดแทน (สาขาวิชาพลังงานทดแทน) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร,วิศวกรรมอาหาร)

 

กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ปี ,ภูมิสถาปัตยกรรม 5ปี ,เทคโนโลยีภูมิทัศน์ )

 

กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีเกษตร

⇒คณะผลิตกรรมการเกษตร (สาขาวิชาพืชไร่,พืชสวน,อารักขาพืช,เกษตรเคมี,การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร,วิทยาการสมุนไพร) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาสัตวศาสตร์) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง) เรียนที่แพร่ (สาขาเกษตรป่าไม้)

⇒เรียนที่แพร่ (สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้) เรียนที่ชุมพร (สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) คณะผลิตกรรมการเกษตร (สาขาวิชาปฐมพีศาสตร์ ) ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์

⇒คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ,การตลาด,การเงิน,การบัญชี,ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

⇒เรียนที่แพร่ (การตลาด,บัญชี) เรียนที่ชุมพร (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชานวัตกรรมค้าปลีกสมัยใหม่ มีทุนให้ ) คณะเศรฐศาสตร์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม,เศรษฐศาสตร์สหกรณ์,เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

 

กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

⇒คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว,การจัดากรธุรกิจท่องเที่ยว)

⇒คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)

 

กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

⇒คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ,ภาษาอังกฤษ,การสื่อสารดิจิทัล) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (สาขาวิชารัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์)

⇒คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) เรียนที่แพร่ (สาขาวิชารัฐศาสตร์,การจัดการชุมชน) เรียนที่ชุมพร (สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)

 

*หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากข่าวที่มีกำหนดจะเปิดในปี 65 จะเปิดทันหรือไม่ รอประกาศอยา่งใกล้ชิดนะจ้า 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษ๋า มหาวิทยาลัยแม่โจ้  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *