ปฏิทินและองค์ประกอบการคัดเลือก62 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ปฏิทินและองค์ประกอบการคัดเลือก62 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 17.35 น.

เนื่องจากพี่นัทได้รวบรวมข้อมูลนานมาก ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำบทความไปลงเว็บไซต์อื่นนะครับ

 

ในการสอบเข้าสถาบันพระบรมราชชนก ไม่เข้าร่วมระบบTCAS นะจ้า ไม่ต้องถามว่าแฟ้มสะสมงานใช้ 10 หน้าไหม ก็ไม่เข้าร่วมระบบTCAS จะใช้กี่หน้าตามความสามารถของน้องเลยนะ

*ใครถามคำถามด้านบนโดน!

 

ทุนสบช. คือ ทุนสถาบันพระบรมราชชนกที่วิทยาลัยจะผลิตบุคลาการตามความต้องการเพื่อเป็นอาจารย์ในอนาคต

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
__ วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ๒๙ แห่ง
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
__ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๓. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส.) ๔ แห่ง ได้แก่ วสส.ตรัง วสส.พิษณุโลก วสส.สุพรรณบุรี และ วสส.อุบลราชธานี
๔. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ๗ แห่ง ได้แก่ วสส ขอนแก่น วสส.ชลบุรี วสส.ตรัง วสส.พิษณุโลก วสส.ยะลา วสส.สุพรรณบุรี และ วสส.อุบลราชธานี
๕. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส.) ๓ แห่ง ได้แก่ วสส.ชลบุรี วสส.พิษณุโลก วสส.ยะลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (วทก.)
__ * วสส.ชลบุรี เป็นหลักสูตรร่วมผลิต ๒ ปีแรกเรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒ ปีหลังเรียนที่ วสส. ชลบุรี
__ ** วสส.พิษณุโลก และ วทก. สมทบกับ มทร.อีสาน จะเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๖. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
__ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี (วพท.อภัยภูเบศร) เป็นหลักสูตรร่วมผลิต ๒ ปีแรกเรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒ ปีหลังเรียนที่ วพท.อภัยภูเบศร
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
__ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ๗ แห่ง ได้แก่ วสส ขอนแก่น วสส.ชลบุรี วสส.ตรัง วสส.พิษณุโลก วสส.ยะลา วสส.สุพรรณบุรี และ วสส.อุบลราชธานี
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ๕ แห่ง ได้แก่ วสส ขอนแก่น วสส.ชลบุรี วสส.ตรัง วสส.ยะลา และ วสส.อุบลราชธานี
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
__ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
__ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

 

การที่ผู้สนใจจะสมัครในหลักสูตรใด หรือต้องการจะเรียน ณ วิทยาลัยใด ขึ้นอยู่กับการจัดสรรโควตาจังหวัด เนื่องจากการผลิตบุคลากรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผลิตตามการจัดสรรโควตาของความต้องการกำลังคนแต่ละจังหวัด แต่ละเขตสุขภาพ และเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของหน่วยบริการ
อีกทั้งการผลิตบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกยึดนโยบายที่จะจัดสถานศึกษาให้กับนักศึกษาในเขตพื้นที่ก่อน นอกเสียจากมีการจัดสรรโควตาเกินกว่าจำนวนที่นั่งเรียน จึงจะกระจายออกให้ไปเรียนยังนอกเขตพื้นที่ ดังนั้น ผู้สมัครจึงไม่อาจเลือกหลักสูตรและสถานศึกษาได้อย่างอิสระ แต่ต้องเลือกหลักสูตรและสถานศึกษาตามกำหนดเขตพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว

 

กลุ่มบุคคลทั่วไป ได้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

*ต้องอ่านคุณสมบัติเพื่อรักษาสิทธิ์ของน้องเอง ทุกบรรทัด

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
__ ๑.๑ ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
__ ๑.๒ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
_____ **รอบการรับตรงจากพื้นที่ และรอบการรับตรง กำหนดพื้นที่ระดับจังหวัด
_____ **รอบการรับแบบ Admissions กำหนดพื้นที่ระดับเขตสุขภาพ
_____ **รอบการรับตรงอิสระ ไม่กำหนดเขตพื้นที่
_____ **ผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง หมาย ถึงบุคคลที่ศาลตั้งขึ้นให้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ในกรณีที่บิดา มารดาของผู้เยาว์ไม่มีอำนาจปกครองแล้ว
__ ๑.๓ เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
__ ๑.๔ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
__ ๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
__ ๑.๖ ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

__ ๒.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
__ ๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
__ ๒.๓ กรณีใช้สิทธิบุตรของข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั้น จะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ ฉบับจริงพร้อมสำเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยผู้เป็นเจ้าของสิทธิจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันแรกของการรับสมัคร)
__ ๒.๔ กรณีใช้สิทธิบุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต มีบิดาหรือมารดาเป็น อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร มีคะแนนเพิ่มให้ตามการปฏิบัติงานดีเด่นในระดับต่างๆ ของบิดาหรือมารดาที่เป็น อสม. ตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด ทั้งนี้จะใช้สิทธิบุตร อสม. ได้เฉพาะประเภทโควตา บุตร อสม.

๓. คุณสมบัติด้านการศึกษา
__ ๓.๑ เป็นผู้กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
_____ ๓.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียน หรือวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียน และวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียน
_____ ๓.๑.๒ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
__ ๓.๒ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนตามข้อ ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
_____ ** หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒) และหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีทุกหลักสูตร (คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร)

สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
– ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านสาธารณสุขชุมชน ปวส. ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
– ที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์-คณิต จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
– สถานะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์-คณิต จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 

ค้นหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

*-ข้อมูลต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

รอบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
๑. การรับตรงจากพื้นที่หมดเขตแล้ว


__ ๑.๑ สมัครผ่านระบบรับสมัคร ตามโควตาจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นๆ
__ ๑.๒ ตรวจเอกสารการสมัครและสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นๆ และแต่ละพื้นที่จังหวัด
__ ๑.๓ รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โปรแกรมเน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตครบตามกำหนด
__ ๑.๔ ประเภทโควตาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ บุคคลทั่วไป กรมการแพทย์ และทุนสถาบันพระบรมราชชนก (ทุน สบช.)
__ ๑.๕ เกณฑ์การสมัคร
_____ ๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ [ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๗ ประเภทโควตา ทุน สบช. ใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐] _____ ๒) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๒๕
_____ ๓) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะเด่น ได้แก่ ๑) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ ๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓) อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๔) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุก
ชนิด
_____ ๔) สัมภาษณ์โดยวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายโรงเรียนเอกชน เครือข่ายโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหรือผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

_____ ๕) ผลการพิจารณา วงเล็บ ๓ และวงเล็บ ๔ โดยวิทยาลัยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
__ ๑.๖ องค์ประกอบในการคัดเลือก ใช้ GPAX ร้อยละ ๓๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ ร้อยละ ๒๐ แต่ละกลุ่มสาระวิชา สัมภาษณ์ (ประกอบด้วยข้อ ๑.๔ วงเล็บ ๓ และวงเล็บ ๔) ร้อยละ ๑๐
__ ๑.๗ สมัครได้เพียง ๑ หลักสูตร ๑ ประเภทโควตา สามารถทำใบสมัครใหม่ได้เมื่อสถานะการชำระเงินค่าสมัครเป็นชำระแล้ว และระบบรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครใช้ใบสมัครสมบูรณ์ใบสุดท้าย
__ ๑.๘ วันเปิดรับสมัคร ๑๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

รอบพื้นที่มีบางคนได้เกรด3.2 ก็สามารถติดเป็นตัวจริงได้นะ ข้อมูลของเด็ก 62

 

๒. การรับตรง หมดเขตแล้ว

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28-31 มกราคม 2562

__ ๒.๑ สมัครผ่านระบบรับสมัคร ตามโควตาจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นๆ
__ ๒.๒ ตรวจเอกสารการสมัครและสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นๆ และแต่ละพื้นที่จังหวัด
__ ๒.๓ กลุ่มบุคคลทั่วไป
____ ๑) สำเร็จ หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โปรแกรมเน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตครบตามกำหนด
____ ๒) ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป/ บุตร อสม./ กรมการแพทย์/ ทุน สบช./ มูลนิธิ รพร./ มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ/ พื้นที่เกาะกูด/ พื้นที่เกาะ จังหวัดระนอง/ รพ.ชลประทาน/ รพ.บ้านแพร้ว/ รพ.สวรรค์ประชารักษ์/ จ.กาญจนบุรี เฉพาะทองผาภูมิ สังขละ ศรีสวัสดิ์ หรือหนองปรือ
____ ๓) เกณฑ์การสมัคร ใช้ ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.๖ หรือ ๖ ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จ ม.๖ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
____ ๔) องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๓๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ ร้อยละ ๒๐ แต่ละกลุ่มสาระวิชา สัมภาษณ์หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม ร้อยละ ๑๐
__ ๒.๔ กลุ่มพัฒนาบุคลากร
____ ๑) พื้นฐานต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โปรแกรมเน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตครบตามกำหนด
____ ๒) เฉพาะหลักสูตร พยบ. จากผู้สำเร็จ ปวส.วฉ., สสช. ต้องสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านเวชกิจฉุกเฉิน หรือด้านสาธารณสุข จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
____ ๓) ประเภทโควตา พยบ. จากผู้สำเร็จ ปวส.วฉ., สสช./ สบ.สสช. จาก อสม./ พท.บ จากผู้ปฎิบัติงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
____ ๔) องค์ประกอบในการคัดเลือก พยบ. จากผู้สำเร็จ ปวส.วฉ., สสช. และ พท.บ จากผู้ปฏิบัติงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ GPAX ร้อยละ ๔๐ สัมภาษณ์ ร้อยละ ๒๐ ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๔๐/ สบ.สสช. จาก อสม. ใช้ ผลปฏิบัติงานการเป็น อสม.ดีเด่น หรือกรรมการชมรม อสม.
__ ๒.๕ สมัครได้เพียง ๑ หลักสูตร ๑ ประเภทโควตา สามารถทำใบสมัครใหม่ได้เมื่อสถานะการชำระเงินค่าสมัครเป็นชำระแล้ว และระบบรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครใช้ใบสมัครสมบูรณ์ใบสุดท้าย
__ ๒.๖ วันเปิดรับสมัคร ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

๓. การรับแบบ Admissions หมดเขตแล้ว

__ ๓.๑ สมัครผ่านระบบรับสมัคร ตามโควตาจังหวัดในเขตสุขภาพที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพนั้นๆ
__ ๓.๒ ตรวจเอกสารการสมัครและสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด
__ ๓.๓ รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป/ บุตร อสม./ กรมการแพทย์/ ทุน สบช./ มูลนิธิ รพร./ มูลนิธิ สอ.เฉลิมพระเกียรติ/ พื้นที่เกาะกูด/ พื้นที่เกาะ จังหวัดระนอง/ รพ.ชลประทาน/ รพ.บ้านแพร้ว/ รพ.สวรรค์ประชารักษ์/ จ.กาญจนบุรี เฉพาะทองผาภูมิ สังขละ
ศรีสวัสดิ์ หรือหนองปรือ
__ ๓.๔ เกณฑ์การสมัคร ไม่กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
__ ๓.๕ องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๒๐ O-NET(ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม) ร้อยละ ๓๐ GAT ร้อยละ ๒๐ และ PAT2 ร้อยละ ๓๐ (ต้องมีผลการสอบทุกวิชา และทุกรายวิชา)
__ ๓.๖ สมัครได้เพียง ๑ หลักสูตร ๑ ประเภทโควตา สามารถทำใบสมัครใหม่ได้เมื่อสถานะการชำระเงินค่าสมัครเป็นชำระแล้ว และระบบรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครใช้ใบสมัครสมบูรณ์ใบสุดท้าย
__ ๓.๗ วันเปิดรับสมัคร ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑

 

๔. การรับตรงอิสระ (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
__ ๔.๑ ดำเนินการรับสมัครโดยวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
__ ๔.๒ การรับสมัคร ตรวจเอกสารการสมัคร และสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยที่ผู้สมัครต้องการศึกษา โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา
__ ๔.๓ ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าศึกษาต้องรับโควตาจังหวัดที่วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษารับผิดชอบการผลิตอยู่
__ ๔.๔ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติในรอบการรับแบบ Admissions
__ ๔.๕ การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่)
_____ ๑) ผู้สมัครต้องมีรายชื่อสมัครอยู่ในรอบการรับแบบ Admissions ที่ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี และต้องมีสถานะเป็นตัวสำรองในอันดับอื่นๆ
_____ ๒) พิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัครฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน เพื่อสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา ตามกำหนดวันรับสมัคร
__ ๔.๖ การรับสมัครหลักสูตรอื่นๆ ของวิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
_____ ๑) ผู้สมัครไม่ต้องมีรายชื่อสมัครอยู่ในรอบการรับแบบ Admissions
_____ ๒) นำเอกสารหลักฐานที่ระบบรับสมัครฯ จะขึ้นรายการให้ download เพื่อสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา ตามกำหนดวันรับสมัคร
__ ๔.๗ การคัดเลือกตามลำดับคะแนนของผู้สมัครในหลักสูตรนั้นๆ
__ ๔.๘ รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป
__ ๔.๙ เกณฑ์การสมัคร ไม่กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
__ ๔.๑๐ องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๒๐ O-NET(ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม) ร้อยละ ๓๐ GAT ร้อยละ ๒๐ และ PAT2 ร้อยละ ๓๐ (ต้องมีผลการสอบทุกวิชา และทุกรายวิชา)
__ ๔.๑๑ วันเปิดรับสมัคร ๒ ระยะ ได้แก่ ๑๕ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ยังไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุด

 

สรุปปฏิทินการรับสมัคร อย่างไม่เป็นทางการ

ที่มาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครราชสีมา

 

รายชื่อจังหวัดตามเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ ๑ ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภาพที่ ๒ ได้แก่จังหวัด อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
เขตสุขภาพที่ ๓ ได้แก่จังหวัด ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร
เขตสุขภาพที่ ๔ ได้แก่จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก
เขตสุขภาพที่ ๕ ได้แก่จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เขตสุขภาพที่ ๖ ได้แก่จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่จังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
เขตสุขภาพที่ ๘ ได้แก่จังหวัด หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
เขตสุขภาพที่ ๙ ได้แก่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
เขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้แก่จังหวัด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร
เขตสุขภาพที่ ๑๑ ได้แก่จังหวัด นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร
เขตสุขภาพที่ ๑๒ ได้แก่จังหวัด สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เขตสุขภาพที่ ๑๓ ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข <<คลิกที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

นี่เป็นประกาศอย่างไม่เป็นทางการนะครับ รอทางบรมประกาศอีกทีนะ

ในรอบแอดมิชชั่นและรอบอิสระ หลายๆที่คนที่เกรดไม่สูงก็สามารถสอบติดได้ ขอให้น้องๆอย่าลืมสมัครนะ

 

ที่สำคัญ อย่าลืมสมัครสอบGAT-PAT โดยเด็ดขาด

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

100 comments

 1. พี่นัทคะครูอยากทราบว่ารอบรับตรงเกรดเฉลี่ยต่ำสุดที่เคยมีคนทำได้เท่าไหร่คะ

 2. พี่นัทคะ รอบรับตรงพื้นที่ ในกรณี ที่เรียนอยู่นครปฐม แต่ทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์
  เราจะสามารถ เข้ารอบนี้ได้ที่ไหนคะ

 3. ทัศนาพร แซ่ย่าง

  GPAต่ำสุดเท่าไหร่คะ

 4. ถ้าไม่มีพอร์ตจะดูเสียเปรียบ หรือโอกาสผ่านน้อยกว่ามีพอร์ตไหมคะ (เด็กซิ่วมาหลายปี)

 5. ระบบรับตรงจากพื้นที่และระบบรับตรงนี่แตกต่างกันยังไงคะ

 6. สายภาษาเรียนได้มั้ยค่ะ

 7. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น มีหลักสูตรแพทย์แผนไทยด้วยหรอคะ

 8. เกรดเฉลี่ยน้อยสุดเท่าไหร่ค่ะ

 9. กิตติยาภรณ์ วัฒน?ธนะ

  รอบที่3 ??ต้องติด555

 10. ส่วนสูง148เองค่ะ จะเข้าได้ไหมคะ

 11. พรชิตา นาน้อย

  บ้านเกิดอยู่จ.ลำปางค่ะ แต่ตอนนี้เรียนอยู่กาฬสินธุ์
  คือเราต้องใช้จ.ไหนเป็นภูมิลำเนาคะ
  แล้วสามารถยื่นสมัครสอบได้ในเขตภาคเหนือและภาคอีสานหรือป่าวคะ

  • ตามหลัก รอบพื้นที่ จะสมัครที่โรงเรียนจ้ารอบรับตรงตรงจะสมัครทางเว็บไซต์ ตามปกติทางบรมจะยึดตามทะเบียนบ้านจ้า ลองรอระเบียบการประกาศอีกทีนะจ้า

 12. รับตรงพื้นที่เนี้ย ถ้าเราไม่ใด้อยู่ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยพระบรมนี้เราสมัคได้มั้ยคะ

 13. ต้องใช้คะแนนGATเชื่อมโยงภาษาไทย
  แล้วก็Pat2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ

 14. ดาราทิพย์ รอดเรือง

  ที่บอกว่านักเรียนแต่ละอำเภอในจังหวัดที่วิทยาลัยรับผิดชอบนี่หมายถึงภูมิลำเนาเราต้องที่เดียวกับวิทยาลัยนั้นเลยหรอค่ะ
  ถ้าเหมือนเรามีภูมิพังงา วพบ.นครศรีธรรมราชรับผิดชอบจะสมัครสมัครได้มั้ยค่ะ

 15. อิษฏาอร พงวรรณ์

  รอบรับตรงพื้นที่ไม่รับเด็กซิ่วหรอค่ะ

 16. พี่นัทค่ะ ขอทราบจำนวนโควต้าแต่ละพื้นที่หน่อยค่ะ กี่โควต้าค่ะ

 17. พี่นัทคะ คือหนูมีภูมิลำเนาที่จันทบุรี แต่พ่อหนูมีภูมิลำเนาอยู่ที่มหาสารคาม หนูสามารถสมัครรอบรับตรงจากพื้นที่ ที่วิทยาลัยศรีพยาบาล มหาสารคามได้ไหมคะ

 18. รอบรับตรงพื้นที่ใช้ GPAX เท่าไรค่ะ

 19. เจนจิรา มัดทะปะนัง

  รอบรับตรงจาดพื้นที่ GPA คณิตศาสตร์หนูอีกนิดจะถึงเกณฑ์กำหนด สมัครได้มั้ยคะ?

 20. ปีนี้ วสส.ขอนแก่น ไม่เปิดรับสมัครสาขาสาธารณสุขชุมชนหรอคะ

 21. เกรดรวมวิทย์แค่2.32เองมีสิทธิ์ติดรอบแรกไหมค่ะ55 ??

 22. พี่นัทค่ะคือเกรดรวมวิทย์หนูได้แค่2.32เอง มีสิทธิ์ได้รอบแรกไหมค่ะพี่

 23. หนูมีภูมิลำเนาที่กรุงเทพ แต่อยากสมัครที่นนทบุรีในรอบไหนได้ไหมคะ แต่พ่อกับแม่ก็กรุงเทพค่ะ

 24. พี่นัทค่ะ ที่ตอบมาว่าสมัครรับตรงพื้นที่ ถ้าบ้านไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีวิทยาลัยบรม จะสมัครไม่ได้ น้องก็เสียโอกาสสิคะ เพราะบ้านน้องแยู่ชัยภูมิ ไม่มีวิทยาลัยบรมอยู่ น้องร้องเรียนบรมได้ไหม

 25. ถ้าอยู่สระแก้วแล้วยื่นรอบรับตรงพื้นที่ ที่พระปกเกล้าจันทบุรีได้มั้ยคะ
  หรือได้รอบไหนบ้างคะ

 26. เปิดรับสมัครหรือยังค้ะ วิทยาเขตยะลา

 27. อยู่กาฬสินธุ์สามาราสมัครรอบรับตรงพื้นที่ พบม ไหนได้บ้างคะ

 28. นาอีมะห์

  ไม่ทราบว่าต้องใช้pat1ไหมค่ะ

 29. เปิดรับวันที่เท่าไรค่ะ พยาบาล ที่ พิษณุโลกก

 30. นางสาวกีรติ กะการดี

  พี่นัทค่ะ ถ้าหน่วยกิตไม่ถึงสามารถสมัครพยาบาลพระบรมได้มั้ยค่ะ เค้ารับ 21 แต่ของหนูแค่ 18 แต่เรียนวิทย์-คณิตนะคะ

 31. ปัทวิการณ์

  หลักสูตรPN เปิดรับสมัครเดือนไหนค่ะขอรายละเอียดหน่อยค่ะ

 32. รับเด็กซิ่วมั้ยค่ะ เด็กซิ่วรับรอบไหนค่ะ

 33. วิชาญ คงดี

  รับตรงจากพื้นที่คือถ้าหากเราเป็นคนอำเภอนี้แต่เราไปเรียน รร อำเภออื่นเรามีสิทได้อำเภอเราไหมคับ

 34. วิชาญ คงดี

  พี่คับถ้าหากเราเป็นคนอำเภอนี้ แล้วเราไปเรียนที่ รร อำเภออื่น เรามีสิทได้ทุนอำเภอเราไหมคับ

 35. วิชาญ คงดี

  ใช่ไหมคับพี่

 36. เกรด2.95สมัคได้มั้ยคะ

 37. พี่คะสอบสัมภาษณ์วันไหนคะ?

 38. เจมส์คับ

  รอบรับตรงจากพื้นที่ต้องสมัครที่ รร เลยไหมคับ

 39. เจมส์คับ

  คับผม

 40. เกรดคณิตไม่ถึง2.50 สมัครรอบ2รับตรงได้มั้ยคะ?

 41. รอบแรกสมัครทางเว็บไกนคะ

 42. อะไรก็ได้ แค่อยากมาพูด

  พี่จะพูดว่าคนที่ได้เกรดน้อยไม่มีความรับผิดชอบพี่คิดว่าพี่พูดถูกหรือยังคะ? เกรดน้อยส่งงานครบทุกอย่าง แล้วถ้ารร.กดเกรดล่ะ? ถ้าคนที่เกรดดีๆแต่ลอกข้อสอบโกงข้อสอบ พี่จะบอกว่าเขามีความรับผิดชอบมากกว่าหรอคะ อย่าเอาเกรดมาวัดว่าเกรดน้อยรับผิดชอบน้อย ดูที่ความซื่อสัตย์ดีกว่าไหมคะ? ไม่ได้อะไรนะคะแต่เห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ มาพูดแบบนี้คนที่เขาตั้งใจละได้เกรดน้อยเพราะยึดความซื่อสัตย์เขาจะรู้สึกยังไง

  • พี่ต้องถามก่อนว่า น้องเรียนโรงเรียนระดับเตรียมอุดม สาธิต มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณ์ โรงเรียนระดับภาคหรือโครงการวมว. หรือเปล่าครับ ถ้าน้องบอกไม่ได้เรียนที่แปลว่า โรงเรียนน้องยังไม่ได้กดเกรดขนาดนั้นครับ เกรดดีๆแต่ลอกข้อสอบ โกงข้อสอบพี่ถามก่อนว่าเราจะเอาประสบการณ์ที่เจอมาว่าคนอื่นพี่ว่าไม่ใช่นะครับ ทุกๆรอบบรมจะมีคนสมัครกว่า 3-4 หมื่นคนขึ้น เด็กที่ได้เกรด3.0 ขึ้น มีมากกว่า 2 หมื่นคน น้องคิดว่า 2 หมื่นคนนี้ โกงข้อสอบมาทั้งหมดหรอครับ? เกือบทุกคนเค้าก็ตั้งใจเรียนตั้งแต่ม.4มา เค้าก็สะควรจะได้รับสิ่งที่เค้าตั้งใจมาตลอดทั้ง 3ปี

   พี่ถือว่า ทัศนคติของน้องยังไม่ผ่านนะครับ เกรดอาจจะไม่บอกถึงความรู้แต่บอกถึงความรับผิดชอบ ซึ้งน้องเค้าอยู่ม.4-6 น้องต้องรู้อยู่แล้ว่ว่าจะต้องได้เกรดเท่าไรถึงจะสอบติด แค่เกรดม.4 เราก็ควรจะรู้แล้วว่าควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไง นิปล่อยเกรดตัวเองแค่นี้มาถึงม.6ได้ ถ้าแค่นี้ยังไม่รู้ ยังทำให้เกรดตัวเองตกต่ำ แปลว่าน้องไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง ที่ไม่ยอมพยายามพัฒนาตัวเองให้เกรดเกินตามที่เค้าระบุไว้ ขนาดม.4-6 ยังไม่มีความรับผิดชอบในอนาคตตัวเองไม่ได้แล้วจะไปรับผิดชอบชีวิตคนอื่นได้อย่างไงครับ

   พี่รอคำตอบของน้องอยู่นะครับ

 43. พี่นัทค่ะพอดีหนูอยากสอบถามค่ะ คือทะเบียนบ้านแม่อยู่ที่จังหวัดตากและหนูก็เรียนอยู่ที่จังหวัดตาก แต่พอดีทะเบียนของหนูอยู่กับพ่อที่กรุงเทพ ถ้าหนูสมัครเรียนรอบแรกได้ไหมค่ะ พอดีหนูไปถามครูแนะแนวครูบอกว่าเฉพาะคนที่มีภูมิลำเนาที่นี่อ่ะค่ะ

  • ได้ครับ ตามทะเบียนบ้้านปกติเราสมัคร สามารถยึดได้ว่าจะเอาทะเบียนพ่อแม่หรือน้อง แต่ของปีนี้ให้รอติดตามให้อีกนะว่้าเค้าจะให้เลือกทะเบียนบ้านไหม ชะงั้นรอประกาศฉบับเต็มอีกรอบนะ

 44. ถ้าในกรณี หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธาณรสุข กรมการแพทย์ ส่งบุคลากรศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มพูนความรู้ ต้องมีคุณสมบัติเหมือนรับตรงป่าวครับ เช่น วุฒิการศึกษา ต้องจบ ม.6 สายวิทย์ คณิต หรือเทียบเท่าอย่างอื่นได้ป่าวครับ

 45. พี่นัทค่ะถ้าลงทะเบียนไม่ทัน จะมีการเปิดลงรอบใหม่ไหม

  • การลงทะเบียนจะเปิดพร้อมๆกันการรับสมัครจ้า รอบหน้าเป็นรอบอิสระ น้องต้องเคยสมัครรอบแอดมิชชั่นแล้ว ไม่งั้นก็สมัครรอบอิสระไม่ได้นะจ้า

 46. พี่ค่ะ แล้วหนูอยู่จังหวัดพังงาทะเบียนบ้านก็อยู่พังงาหนูจะสมัครรอบ2ของสุราษ ได้มั้ยค่ะ

 47. สมัครเทคนิคเภสัชกรรมต้องใช้patเท่าไหร่คะ
  แล้วมีสมัครรอบไหนบ้างคะ

 48. เอาGPAคณิตศาสตร์6ภาคเรียนแทนได้มั้ยคะถ้าเกิด5ภาคเรียนไม่ถึงเกณฑ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0