Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Breaking News
Home / ข่าวที่คนอ่านมากที่สุด / ปฏิทินและองค์ประกอบการคัดเลือก62 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ปฏิทินและองค์ประกอบการคัดเลือก62 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ปฏิทินและองค์ประกอบการคัดเลือก62 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.45 น.

เนื่องจากพี่นัทได้รวบรวมข้อมูลนานมาก ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำบทความไปลงเว็บไซต์อื่นนะครับ

 

ในการสอบเข้าสถาบันพระบรมราชชนก ไม่เข้าร่วมระบบTCAS นะจ้า ไม่ต้องถามว่าแฟ้มสะสมงานใช้ 10 หน้าไหม ก็ไม่เข้าร่วมระบบTCAS จะใช้กี่หน้าตามความสามารถของน้องเลยนะ

*ใครถามคำถามด้านบนโดน!

 

ในส่วนวันเวลาและองค์ประกอบการคัดเลือกพี่นัทได้ข้อมูลจากวิทยาลัยบรม แต่รอให้ประกาศจากทางสถาบันพระบรมราชชนกอีกครั้งนะครับ

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
__ วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ๒๙ แห่ง
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
__ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๓. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส.) ๔ แห่ง ได้แก่ วสส.ตรัง วสส.พิษณุโลก วสส.สุพรรณบุรี และ วสส.อุบลราชธานี
๔. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ๗ แห่ง ได้แก่ วสส ขอนแก่น วสส.ชลบุรี วสส.ตรัง วสส.พิษณุโลก วสส.ยะลา วสส.สุพรรณบุรี และ วสส.อุบลราชธานี
๕. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส.) ๓ แห่ง ได้แก่ วสส.ชลบุรี วสส.พิษณุโลก วสส.ยะลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (วทก.)
__ * วสส.ชลบุรี เป็นหลักสูตรร่วมผลิต ๒ ปีแรกเรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒ ปีหลังเรียนที่ วสส. ชลบุรี
__ ** วสส.พิษณุโลก และ วทก. สมทบกับ มทร.อีสาน จะเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๖. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
__ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี (วพท.อภัยภูเบศร) เป็นหลักสูตรร่วมผลิต ๒ ปีแรกเรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒ ปีหลังเรียนที่ วพท.อภัยภูเบศร
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
__ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ๗ แห่ง ได้แก่ วสส ขอนแก่น วสส.ชลบุรี วสส.ตรัง วสส.พิษณุโลก วสส.ยะลา วสส.สุพรรณบุรี และ วสส.อุบลราชธานี
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
__ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ๕ แห่ง ได้แก่ วสส ขอนแก่น วสส.ชลบุรี วสส.ตรัง วสส.ยะลา และ วสส.อุบลราชธานี
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
__ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
__ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

 

การที่ผู้สนใจจะสมัครในหลักสูตรใด หรือต้องการจะเรียน ณ วิทยาลัยใด ขึ้นอยู่กับการจัดสรรโควตาจังหวัด เนื่องจากการผลิตบุคลากรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผลิตตามการจัดสรรโควตาของความต้องการกำลังคนแต่ละจังหวัด แต่ละเขตสุขภาพ และเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของหน่วยบริการ
อีกทั้งการผลิตบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกยึดนโยบายที่จะจัดสถานศึกษาให้กับนักศึกษาในเขตพื้นที่ก่อน นอกเสียจากมีการจัดสรรโควตาเกินกว่าจำนวนที่นั่งเรียน จึงจะกระจายออกให้ไปเรียนยังนอกเขตพื้นที่ ดังนั้น ผู้สมัครจึงไม่อาจเลือกหลักสูตรและสถานศึกษาได้อย่างอิสระ แต่ต้องเลือกหลักสูตรและสถานศึกษาตามกำหนดเขตพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว

 

กลุ่มบุคคลทั่วไป ได้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

*ต้องอ่านคุณสมบัติเพื่อรักษาสิทธิ์ของน้องเอง ทุกบรรทัด

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
__ ๑.๑ ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
__ ๑.๒ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
_____ **รอบการรับตรงจากพื้นที่ และรอบการรับตรง กำหนดพื้นที่ระดับจังหวัด
_____ **รอบการรับแบบ Admissions กำหนดพื้นที่ระดับเขตสุขภาพ
_____ **รอบการรับตรงอิสระ ไม่กำหนดเขตพื้นที่
_____ **ผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง หมาย ถึงบุคคลที่ศาลตั้งขึ้นให้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ในกรณีที่บิดา มารดาของผู้เยาว์ไม่มีอำนาจปกครองแล้ว
__ ๑.๓ เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
__ ๑.๔ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
__ ๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
__ ๑.๖ ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

__ ๒.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
__ ๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
__ ๒.๓ กรณีใช้สิทธิบุตรของข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั้น จะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ ฉบับจริงพร้อมสำเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยผู้เป็นเจ้าของสิทธิจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันแรกของการรับสมัคร)
__ ๒.๔ กรณีใช้สิทธิบุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต มีบิดาหรือมารดาเป็น อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร มีคะแนนเพิ่มให้ตามการปฏิบัติงานดีเด่นในระดับต่างๆ ของบิดาหรือมารดาที่เป็น อสม. ตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด ทั้งนี้จะใช้สิทธิบุตร อสม. ได้เฉพาะประเภทโควตา บุตร อสม.

๓. คุณสมบัติด้านการศึกษา
__ ๓.๑ เป็นผู้กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
_____ ๓.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียน หรือวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียน และวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียน
_____ ๓.๑.๒ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
__ ๓.๒ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนตามข้อ ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
_____ ** หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒) และหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีทุกหลักสูตร (คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร)

สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
– ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านสาธารณสุขชุมชน ปวส. ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
– ที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์-คณิต จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
– สถานะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์-คณิต จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

 

ค้นหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

*-ข้อมูลต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ระบบรับตรงจากพื้นที่ 

สมัครทางออนไลน์ :  ประมาณเดือนธันวาคม 2561  อย่างไม่เป็นทางการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบการรับตรงจากพื้นที่ รับสมัครตาม ๓.๑ เฉพาะเป็นผู้กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ตามเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ ๓.๑.๒

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก อย่างไม่เป็นทางการ

⇒ GPAX ตามสัดส่วนของวิชา รอประกาศอีกครั้ง

⇒สอบสัมภาษณ์ ควรจะมีแฟ้มสะสมงาน

 

โดยที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

*รอบนี้มีโอกาสติดมากที่สุดแล้ว คัดแค่คนในพื้นที่

 

ระบบรับตรง

เปิดรับสมัคร :  เริ่มประกาศกลางเดือนมกราคม 2562  อย่างไม่เป็นทางการ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก อย่างไม่เป็นทางการ

⇒GPAX ตามสัดส่วนของวิชา รอประกาศอีกครั้ง

⇒สอบสัมภาษณ์ ควรจะมีแฟ้มสะสมงาน

 

*รอบนี้รับเด็กซิ่ว และม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  อย่างไม่เป็นทางการ  

 

โดยวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามที่ต้องการได้เข้ามาศึกษา เช่น ผลการเรียนดี เป็นต้น

โดยที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

 

ระบบรับกลาง (admission)

สมัครทางออนไลน์ : ประมาณเดือนเมษายน 2562 อย่างไม่เป็นทางการ

 

องค์ประกอบที่ใชัคัดเลือก  อย่างไม่เป็นทางการ

GPAX  ไม่ถ่วงโอเน็ต

O-Net

GAT และ PAT2

 

*รับเด็กซิ่วและม.6

โดยที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

 

*อ้างอิงหลายๆปี เด็กที่ได้เกรดไม่สูงและคะแนนไม่สูงก็เคยสอบติดมาแล้ว

 

ระบบรับตรงอิสระ

รอประกาศอีกครั้ง

 

องค์ประกอบที่ใชัคัดเลือก  อย่างไม่เป็นทางการ

GPAX  ไม่ถ่วงโอเน็ต

O-Net

GAT และ PAT2

 

*รับเด็กซิ่วและม.6 ไม่กำหนดพื้นที่

*อ้างอิงหลายๆปี เด็กที่ได้เกรดไม่สูงและคะแนนไม่สูงก็เคยสอบติดมาแล้ว

 

 **รอบการรับตรง รอบการรับแบบ Admissions และรอบการรับตรงอิสระ รับสมัครตาม ๓.๑ ตามเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ หรือรับสมัครตาม ๓.๒ เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต

 

รายชื่อจังหวัดตามเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ ๑ ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภาพที่ ๒ ได้แก่จังหวัด อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
เขตสุขภาพที่ ๓ ได้แก่จังหวัด ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร
เขตสุขภาพที่ ๔ ได้แก่จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก
เขตสุขภาพที่ ๕ ได้แก่จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เขตสุขภาพที่ ๖ ได้แก่จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่จังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
เขตสุขภาพที่ ๘ ได้แก่จังหวัด หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
เขตสุขภาพที่ ๙ ได้แก่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
เขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้แก่จังหวัด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร
เขตสุขภาพที่ ๑๑ ได้แก่จังหวัด นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร
เขตสุขภาพที่ ๑๒ ได้แก่จังหวัด สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เขตสุขภาพที่ ๑๓ ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข <<คลิกที่นี่>>

 

พี่นัทแนะนำน้อง

นี่เป็นประกาศอย่างไม่เป็นทางการนะครับ รอทางบรมประกาศอีกทีนะ

ในรอบรับตรงพื้นที่กับรับตรง น้องที่สอบติดได้จะต้องมีเกรดที่ค่อนข้างสูงพอสมควร  น้องอาจจะอยากเข้านะ แต่พี่ขอถามว่า น้องที่มีเกรดไม่สูง น้องสามารถรับผิดชอบชีวิตคนอื่นได้แล้วหรือยัง ทั้งที่เรายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ เกรดอาจจะไม่ได้บอกถึงความรู้แต่บอกถึงความรับผิดชอบนะ

 

ที่สำคัญ อย่าลืมสมัครสอบGAT-PAT โดยเด็ดขาด

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

41 comments

 1. พี่นัทคะครูอยากทราบว่ารอบรับตรงเกรดเฉลี่ยต่ำสุดที่เคยมีคนทำได้เท่าไหร่คะ

 2. พี่นัทคะ รอบรับตรงพื้นที่ ในกรณี ที่เรียนอยู่นครปฐม แต่ทะเบียนบ้านอยู่บุรีรัมย์
  เราจะสามารถ เข้ารอบนี้ได้ที่ไหนคะ

 3. ทัศนาพร แซ่ย่าง

  GPAต่ำสุดเท่าไหร่คะ

 4. ถ้าไม่มีพอร์ตจะดูเสียเปรียบ หรือโอกาสผ่านน้อยกว่ามีพอร์ตไหมคะ (เด็กซิ่วมาหลายปี)

 5. ระบบรับตรงจากพื้นที่และระบบรับตรงนี่แตกต่างกันยังไงคะ

 6. สายภาษาเรียนได้มั้ยค่ะ

 7. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น มีหลักสูตรแพทย์แผนไทยด้วยหรอคะ

 8. เกรดเฉลี่ยน้อยสุดเท่าไหร่ค่ะ

 9. กิตติยาภรณ์ วัฒน?ธนะ

  รอบที่3 😂😂ต้องติด555

 10. ส่วนสูง148เองค่ะ จะเข้าได้ไหมคะ

 11. พรชิตา นาน้อย

  บ้านเกิดอยู่จ.ลำปางค่ะ แต่ตอนนี้เรียนอยู่กาฬสินธุ์
  คือเราต้องใช้จ.ไหนเป็นภูมิลำเนาคะ
  แล้วสามารถยื่นสมัครสอบได้ในเขตภาคเหนือและภาคอีสานหรือป่าวคะ

  • ตามหลัก รอบพื้นที่ จะสมัครที่โรงเรียนจ้ารอบรับตรงตรงจะสมัครทางเว็บไซต์ ตามปกติทางบรมจะยึดตามทะเบียนบ้านจ้า ลองรอระเบียบการประกาศอีกทีนะจ้า

 12. รับตรงพื้นที่เนี้ย ถ้าเราไม่ใด้อยู่ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยพระบรมนี้เราสมัคได้มั้ยคะ

 13. ต้องใช้คะแนนGATเชื่อมโยงภาษาไทย
  แล้วก็Pat2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ

 14. ดาราทิพย์ รอดเรือง

  ที่บอกว่านักเรียนแต่ละอำเภอในจังหวัดที่วิทยาลัยรับผิดชอบนี่หมายถึงภูมิลำเนาเราต้องที่เดียวกับวิทยาลัยนั้นเลยหรอค่ะ
  ถ้าเหมือนเรามีภูมิพังงา วพบ.นครศรีธรรมราชรับผิดชอบจะสมัครสมัครได้มั้ยค่ะ

 15. อิษฏาอร พงวรรณ์

  รอบรับตรงพื้นที่ไม่รับเด็กซิ่วหรอค่ะ

 16. พี่นัทค่ะ ขอทราบจำนวนโควต้าแต่ละพื้นที่หน่อยค่ะ กี่โควต้าค่ะ

 17. พี่นัทคะ คือหนูมีภูมิลำเนาที่จันทบุรี แต่พ่อหนูมีภูมิลำเนาอยู่ที่มหาสารคาม หนูสามารถสมัครรอบรับตรงจากพื้นที่ ที่วิทยาลัยศรีพยาบาล มหาสารคามได้ไหมคะ

 18. รอบรับตรงพื้นที่ใช้ GPAX เท่าไรค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *