Breaking News

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563

สถาบันพระบรมราชชนก มีกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบคัดตรงจากพื้่นที่ ระบบสอบกลาง(admission) และระบบรับอิสระ โดยสามารถติดตามปฎิทินการรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563

 

*การสอบเข้าสถาบันพระบรมราชชนก ไม่เข้าร่วมระบบTCAS 

 

ในปีที่แล้วจะมีรอบคัดตรงจากพื้นที่ รอบรับตรง รอบแอดมิชชั่นและรอบอิสระ ในปี 2563 จะไม่มีรอบรับตรงนะจ้า

 

รายละเอียดที่ลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยบางส่วนมีการอ้างกอิงจากปีที่แล้ว ขอให้ติดตามในการอัพเดทเรื่อยๆนะ อัพเดทวันที่ 24/5/2563

 

กำหนดการรับสมัคร อย่างไม่เป็นทางการ

รอบคัดตรงจากพื้นที่ หมดเขตรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัคร  20-24 มกราคม 2563

 

รอบแอดมิชชั่น หมดเขตรับสมัครแล้ว 

วันที่ 1-7 เมษายน 2563

 

เฉพาะสาขาวิชารังสีเทคนิค หมดเขตรับสมัครแล้ว  <<อ่านต่อที่นี่>>

วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563

 

รอบรับอิสระ <<คลิกอ่านต่อที่นี่>>

คาดว่าจะเริ่มเปิดรับสมัคร อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 63

 

*ให้รอประกาศปฏิทิน จากเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกเท่านั้น อย่าเชื่อแหล่งอ้างอิงจากที่อื่นนะจ้า

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. พยาบาลศาสตร์
2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน)
3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ทันตสาธารณสุข)
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
5.การแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์

6.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค <<อ่านต่อที่นี่>>

 

หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคเภสัชกรรม)
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เวชระเบียน)
4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์)

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. พยาบาลศาสตร์ จำนวน 3,623 คน
2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) จำนวน 200 คน
3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 350 คน
4.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน จำนวน 50 คน
5.การแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ จำนวน 320 คน

6.6.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน 50 คน <<อ่านต่อที่นี่>>


หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคเภสัชกรรม) จำนวน 320 คน
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
จำนวน 200 คน
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เวชระเบียน)จำนวน 120 คน
4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์)
จำนวน 50 คน

*กรณีมีผู้สละสิทธิ์จะรับเพิ่มในรอบต่อไป ให้ครบจำนวน

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เช็คประกาศแต่ละรอบอย่างใกล้ชิด

อ้างอิงปีที่แล้ว

๑. คุณสมบัติทั่วไป
__ ๑.๑ ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
__ ๑.๒ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
_____ **รอบการรับตรงจากพื้นที่ กำหนดพื้นที่ระดับจังหวัด
_____ **รอบการรับแบบ Admissions กำหนดพื้นที่ระดับเขตสุขภาพ
_____ **รอบการรับตรงอิสระ ไม่กำหนดเขตพื้นที่
_____ **ผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง หมาย ถึงบุคคลที่ศาลตั้งขึ้นให้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ ในกรณีที่บิดา มารดาของผู้เยาว์ไม่มีอำนาจปกครองแล้ว
__ ๑.๓ เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
__ ๑.๔ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
__ ๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
__ ๑.๖ ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

__ ๒.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
__ ๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
__ ๒.๓ กรณีใช้สิทธิบุตรของข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั้น จะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ ฉบับจริงพร้อมสำเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยผู้เป็นเจ้าของสิทธิจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันแรกของการรับสมัคร)
__ ๒.๔ กรณีใช้สิทธิบุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต มีบิดาหรือมารดาเป็น อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร มีคะแนนเพิ่มให้ตามการปฏิบัติงานดีเด่นในระดับต่างๆ ของบิดาหรือมารดาที่เป็น อสม. ตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด ทั้งนี้จะใช้สิทธิบุตร อสม. ได้เฉพาะประเภทโควตา บุตร อสม.

๓. คุณสมบัติด้านการศึกษา
__ ๓.๑ เป็นผู้กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
_____ ๓.๑.๑ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียน หรือวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียน และวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียน
_____ ๓.๑.๒ หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
__ ๓.๒ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนตามข้อ ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
_____ ** หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒) และหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีทุกหลักสูตร (คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร)

สำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
– ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านสาธารณสุขชุมชน ปวส. ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
– ที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์-คณิต จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
– สถานะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์-คณิต จะเปิดรับสมัครในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

1. การรับตรงจากพื้นที่ (รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้นม.6โปรแกรมวิทย์-คณิต) สมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.pi.in.th
องค์ประกอบคัดเลือก 100% พิจารณาจาก

จากเดิม

– การสอบ 40 % (การวัดสมรรถนะทางสมอง) 4 ด้าน ประกอบ ด้านภาษา ด้านตัวเลข/จำนวน ด้านเหตุผล และความระแวดระวังและความตื่นตัว
– GPAX 20%
– GPA 3 รายวิชา(วิทย์ 10%คณิต10% อังกฤษ10%) รวม 30%
– คุณสมบัติตามเกณฑ์ สมศ.และการสัมภาษณ์ 10%

* สบช.ขอเรียนว่า การสอบเป็นวัดสมรรถนะความสามารถทางสมองในเรื่องต่างๆ เพื่อพิจารณาความสามารถพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวของบุคคล ดังนี้
*ด้านภาษา เป็นความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจ ความหมายและความสามารถในการจับใจความ แปลความของเรื่องราวที่ได้อ่าน
*ด้านตัวเลข/จำนวน เป็นความสามารถเกี่ยวกับการเห็นความสัมพันธ์ของจำนวนและปริมาณ ความเข้าใจความหมายของจำนวนและกลวิธีในการคิดคำนวณ
*ด้านเหตุผล เป็นความสามารถในการใช้วิจารณญาณเพื่อค้นหารายละเอียด ข้อเท็จจริง ความเกี่ยวข้อง การจำแนกประเภท และมูลเหตุของสิ่งต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยการเชื่อมโยงความคิดอย่างสมเหตุสมผล
*ด้านความระแวดระวังและความตื่นตัว เป็นความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในการตัดสินใจจากสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาประกาศรับสมัครและวันเวลาสอบ
คัดเลือก จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบลำดับต่อไป

ปรับใหม่
**สถาบันฯ มีมติทบทวนองค์ประกอบการคัดเลือกฯในรอบการรับตรงจากพื้นที่ เนื่องจากการจัดสอบอาจเป็นการลดโอกาสการเข้ามาเรียนของนักเรียนในพื้นที่โดยเฉพาะในชุมชนที่ห่างไกล และเป็นภาระของนักศึกษา(ยกเลิกการสอบ)
จึงขอแจ้ง ปรับองค์ประกอบการคัดเลือกฯใหม่ ดังนี้
1) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20
2) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม
2.1) วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30
2.2) วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20
2.3) วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 20
3) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)และสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 10
รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 100
**รับสมัครผ่านระบบสมัคร https://admission.pi.in.th** เท่านั้น

 

2.การรับแบบ Admission (รับผู้จบ ม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต และกลุ่มพัฒนาบุคลากร)
สมัครผ่านระบบรับสมัคร https://admission.pi.in.th
องค์ประกอบคัดเลือก 100% พิจารณาจาก
– GPAX 6 ภาคการศึกษา 20%
– ONET (5 รายวิชา) 30%
– GAT (รหัส 85) 20%
– PAT2 (รหัส 72) 30%

 

3.เฉพาะสาขาวิชารังสีเทคนิค  <<อ่านต่อที่นี่>>

– GPAX 6 ภาคการศึกษา 20%
– ONET (5 รายวิชา) 30%
– GAT (รหัส 85) 20%
– PAT2 (รหัส 72) 30%

 

3. การรับอิสระ (รับจำนวนคงเหลือจากการรับ 2 รอบ)  <<คลิกอ่านต่อที่นี่>>

ปรับใหม่

– หลักสูตรพยาบาลศาสตร์.มีคะแนน GAT ,PAT 2 (ไม่หมดอายุ 2ปี)
– คณะสาธารณสุขฯและสหเวชศาสตร์ มีคะแนน GAT ,PAT 2 (หมดอายุได้)
หรือ กรณีไม่มีคะแนนสมัครได้ (แต่คิดค่าคะแนนให้เป็น 0)

 

ของเดิม

สมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษา
องค์ประกอบคัดเลือก 100% พิจารณาจาก
– GPAX 6 ภาคการศึกษา, ONET (5 รายวิชา), GAT (รหัส 85) และ PAT (รหัส 72) 70%
– สัมภาษณ์ 30%

การรับอิสระ หมายถึง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันจัดการเรียนการสอน จำนวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามความสามารถในการผลิตของวิทยาลัย ซึ่งการผลิตนอกเหนือแผนและจำนวนการจัดสรรการเข้าศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา

**(เป็นการรับนักศึกษาให้เข้าเรียน โดยไม่ผูกพันกับที่ทำงานในระบบโควตาจังหวัด โดยผู้จบการศึกษาต้องหางานทำเอง หรือประกอบอาชีพอิสระ)**

 

พี่นัทแนะนำน้อง คะแนนที่น้องควรจะสอบได้ GAT ไม่ต่ากว่า 160 คะแนน PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน ถึงจะมีหวังในการสอบติดในรอบแอดมิชชั่นนะจ้ารายละเอียดเพิjมเติมเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

——————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

6 comments

  1. ขอแจ้งadmin นะค่ะ มีข้อมูลที่ทางเว็บลงคลาดเคลื่อนเรื่องหลักสูตรที่เปิดรับในปีการศึกษา2563ของแต่ละวิทยาลัย..กรุณาติดต่อสบช.เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ

  2. รับนักเรียน กศน กำลังศึกษามัธยมปลาย (ม.6) (คาดว่าจะจบ เม.ย.63) ที่มีการเรียน วิทย์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต / คณิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วนกิต / อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มั้ยครับ

  3. เกรดเฉลี่ย​เท่าไหร่คะ

  4. จะมีเทคนิคการแพทย์ในที่ไหนบ้างคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *