Breaking News

กำหนดการ TCAS67 ทุกรอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ กำหนดการ TCAS67 ทุกรอบ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

กำหนดการ TCAS67 ทุกรอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio 

รอบ 1 ครั้งที่ 1

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-30 ตุลาคม 2566

*แก้ไขข้อมูล ปรับจาก วันที่ 1-16 ตุลาคม เป็น 1-30 ตุลาคม  ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะ 

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 4 พฤษภาคม 2567

 

 

รอบ 1 ครั้งที่ 2

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-13 ธันวาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ประกาศรหัสนิสิตใหม่ : วันที่ 1 มีนาคม 2567

 

รอบ 2 โควตา 

ครั้งที่ 1

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-29 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มีนาคม  2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรหัสนิสิตใหม่ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

ครั้งที่ 2

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-25 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

 

รอบ 3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

⇒ประกาศรหัสนิสิตใหม่ : วันที่ 7 มิถุนายน 2567

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ 

รอบ4 ครั้งที่ 1

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 27  พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 6  มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567  ครั้งที่ 2 : วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567

⇒สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

1 เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมอุตสาหกรรม,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม,วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์,ชีววิทยา,วิทยาการคอมพิวเตอร์,คณิตศาสตร์,เคมี,จุลชีววิทยา,สถิติ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เทคโนโลยชีวภาพ,วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์,เคมี-ชีววิทยาประยุกต์,วัสดุศาสตร์

 

คณะแพทยศาสตร์ 

⇒สาขาวิชาแพทยศาสตร์,กายภาพบำบัด,รังสีเทคนิค,ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา บริบาลเภสัชกรรม,เภสัชกรรมอุตสาหการ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

คณะวิทยาการจัดการ

⇒บริหารธุรกิจ

⇒สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,การตลาด,การเงิน,การจัดการทรัยากรมนุษย์,การจัดการ,บัญชีบัณฑิต,การจัดการโลจิกติกส์และโซ่อุปทาน,การจัดการไนซ์,รัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะทรัพยาการธรรมชาติ

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์,สัตวแพทยศาสตร์,วาริชศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เภสัชกรรมอุตสาหการ,การบริบาลทางเภสัชกรรม

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

⇒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์,เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

คณะศิลปศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาไทยประยุกต์,ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ชุมชนศึกษา การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริหาร

 

คณะนิติศาสตร์

⇒ภาคปกติและภาคสมบท

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ธูรกิจเกษตรและการจัดการ

 

คณะการแพทย์แผนไทย

⇒สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

 

คณะเทคนิคการแพทย์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์

 

วิทยาลัยนานาชาติ

⇒สาขาวิชา สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล, วิทศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 

2.เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินทางการศึกษา,พลศึกษา,สุขศึกษา,การประถมศึกษา,ศิลปศาสตร์,จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว,เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยียาง,เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์),คณิตศาสตร์ประยุกต์,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ,เคมีอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์,โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร,เทคโนโลยีการประมง,

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ประวัติศาสตร์,พัฒนาสังคม,ภาษาวรรณคดีไทย,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ภาษามลายู,มลายูศึกษา,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ,ภาษายุโรป,ภาษาอังกฤษ,ภาษายุโรป,สังคมสงเคราะห์,เศรษฐศาสตร์,ปรัชญาและศาสนา,บริหารธุรกิจ

 

คณะวิทยาการอิสลามศึกษา

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม,,อิสลามศึกษา นานาชาติ,การสอนอิสลามศึกษา,กฎหมายอิสลาม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ทัศนศิลป์,ออกแบบประยุกต์ศิลป์,ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย,

 

คณะวิทยาการสื่อสาร

⇒สาขาวิชา นิเทศศาสตร์,นวัตกรรมการออกแบบ,คอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

คณะรัฐศาสตร์

⇒สาขาวิชา การปกครอง,การปกครองท้องถิ่น,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,นโยบายสาธารณะ

 

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

3.เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต

คณะการบริหารและการท่องเที่ยว

⇒สาขาวิชา  การจัดการการท่องเที่ยว(นานาชาติ),การจัดการการบริการ,การจัดการนวัตกรรมการบริการ

 

คณะวิเทศศึกษา

⇒สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ, จีนศึกษา, เกาหลีศึกษา, เอกไทยและอาเซียนศึกษา, เอกยุโรปศึกษา

 

คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม,วิทยาศษสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง,เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

 

วิทยาลัยคอมพิวเตอร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล นานาชาติ ,การคอมพิวเตอร์,ธุรกิจดิจิทัล

 

4.เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา,เคมีเพื่ออุตสาหกรรม,การจัดการวิศวกรรม,อาชีวอนามัยเพื่อความปลอดภัย,สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,การพัฒนาธุรกิจ,การจัดการรัฐกิจ,การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว,บัญชีบัณฑิต

 

วิทยาลัยนานาชาติ 

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประทเศ

 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีอาหาร, ทรัพยากรประมง

 

5.เรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

⇒สาขาวิชา การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง,การบัญชี,การตลาด,การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,การบัญชี,การตลาด,การจัดการการท่องเที่ยว,การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,การจัดการรัฐกิจ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,ศิลปะการแสดงและการจัดการ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0