รับตรง/TCAS65

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรบัสมั …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศ …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร รอบ3 …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พระนคร …

Read More »

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนัก …

Read More »

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร …

Read More »