Breaking News

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ป …

Read More »

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประก่าศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระ …

Read More »

TCAS64 รอบที่3 Admission1 และ Admission2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำนวนรับและองค์ประกอบที่ใช …

Read More »

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ T …

Read More »

TCAS63 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยทักษิณทยอยประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »