สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระ …

Read More »

TCAS65 ทุกรอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครน …

Read More »

TCAS65 ค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัค …

Read More »

โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ …

Read More »

โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »