สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรบัสมั …

Read More »

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 ป …

Read More »

รับตรง65 รุ่นที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประกาศร …

Read More »

TCAS65 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกรอบ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศร …

Read More »

ทุนเต็มจำนวน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มห …

Read More »