Breaking News

รับตรงใช้ 9 วิชาสามัญ

รวมรับตรงTCAS61 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รวมรับตรงTCAS61 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยน …

อ่านต่อ »

แผนการรับนักศึกษา61 ทุกโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   ต้องบอกให้น้องๆทราบก่อนนะว่า รูปที่เอามาลงเป็นของรุ่นพี่ในคณะนี้นะครับ โดยเป็นแผนการรับที่ทางเ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่2 3โครงการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต &n …

อ่านต่อ »

ปฏิทินการสอบเข้าและจำนวนรับ TCAS61 มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศ เส้นทางพิชิตฝัน +     เป้่าหมายการรับรอบที่ 1   เป้่าหมายการรับรอบที่ 2 …

อ่านต่อ »

รวมการรับนักศึกษาTCAS61 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     *จะสมัครเข้าที่นี้ห้ามลืมสมัครสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญโดยเด็ดขาด …

อ่านต่อ »

รับตรง61 รอบที่2 โควตาที่มีการสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒เปิดรับสมัคร : วันที่ 8-20 มกราคม 2561 ⇒ส่งเอกสารการสมั …

อ่านต่อ »

รูปแบบข้อสอบและเนื้อหาการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     เนื้อหาการอ่านสอบ   อย่าลืมเนื้อหาการสอบที่ส่วนรายละเอียดเพิ …

อ่านต่อ »

รับตรง61 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิกติดตามข่าวทางline เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     คุณสมบัติของผู้สมัคร ⇒กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นป …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง61 6โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุกรอบ)

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เส้นทางการสอบเข้า   รอบที่ 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร *แก้ไขทุ …

อ่านต่อ »

รวมรับตรงTCAS61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง ทั้งนี้จำนวนรับไม่รวมมหาวิทยาลัยเอกชนและสถาบันพระบรมราชชนก  มหาวิทยาลัยที่ลงจากนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เ …

อ่านต่อ »