Breaking News

ปริญญาโท-เอก

รับตรง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ติดต่อต่อไป     2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือ (2) สำ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเอง …

อ่านต่อ »