Breaking News

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portofolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

ปริ้นใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ครูแนะแนวคัดกรอง และเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรอง : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

อัพโหปลดใบสมัครและ Portfolio ทั้งหมด : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างการและเอกซ์เรย์ : วันที่ 6 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ : วันที่ 10-11 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 13 มกราคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 7 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 13 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 332 ที่นั่ง

สาขาวิชา กีฎวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 รับน้องม.6 และ ปวช

 

คณะสาธาณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปปลอดภัยโครงการพิเศษ ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะพยา่บาลศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 56 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สังคมศาสตร์ (วิชาเอกพัฒนาสังคม สังคมและมานุษยวิทยา)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรฺ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 29 ที่นั่ง

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สถิติและวิทยาการ ข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศ สถิติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 41 ที่นั่ง

วิชาเอก พลศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุ

วิชาเอก การสอนภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.20 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุ

วิชาเอก คณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุ

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ นานาชาติ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ โครงการพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุ

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับ 2+5 ที่นั่ง (ในระเบียบการเขียน 2 ที่นั่ง แต่ เทคโนโลยีอาหาร มีรับ 5 คน เลยบอกให้นะ)

สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 คุณสมบัติอื่นตามสาขาระบุ

สาขราวิชา เทคโนโลยีการอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การเงิน การจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม การจัดกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการดิจิทัล  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 6 ที่นั่ง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 70 ที่นุั่ง  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนรับ 21 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสหวิทยาการ จำนวนรับ 85 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์) เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย , เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน, นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ , บริหารธุรกิจ (วิชาเอก การเงินธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ) นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ บัญชีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

779 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายสามัญ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 1 ปี

*ระเบียบการรับและสาขาไม่ตรงกัน บางสาขารับน้องปวช ด้วย

เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรือุทิศตนเพื่อส่วนร่วม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ตามคุณนสมบัติที่พึ่งประสงค์ 4 ประการดังนี้ คือ มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ , มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม , เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาใบระเบียบการแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน

สำเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ ด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จากผู้อำนวยการโรงเรียน

 

5.ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น