Breaking News

รับตรง62 รอบอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2562

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง62 รอบอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2562

 

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบTCAS

...
.

 

 

เส้นทางพิชิตฝัน

สมัครด้วยตัวเอง วันที่ ๒๑ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และรอบเพิ่มเติม ๑๙ – ๒๒กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยที่ผู้มีสิทธิสมัครต้องการศึกษา

*ใครถามเปิดรับสมัครวันไหน พี่แช่งให้น้องสอบไม่ติดนะ

 

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

 

2.สถานที่รับ

วิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก 39 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสมัครได้ 1 หลักสูตร 1 สถาบันเท่านั่น

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
๒) อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๓) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๔) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๕) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๖) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
๗) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ ป.พยาบาศาสตร์ และหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๘) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฎิบัติการ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นๆ
(ดูคุณสมบัติด้านการศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๙) ไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET
๑๐) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีกำหนดคะแนนผลการทดสอบขั้นต่ำ
๑๑) มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2) แต่ไม่มีกำหนดคะแนนผลการทดสอบขั้นต่ำ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

๑) GPAX ตลอดหลักสูตรแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET ๕ รายวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต และวิทย์ GAT PAT2 ร้อยละ ๗๐
๒) การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ของสถานศึกษา ร้อยละ ๓๐

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 
ปฏิทินการรับสมัคร . . .  <<คลิกอ่านที่นี่>>
.
โควตาที่เปิดรับสมัคร . . .  รอประกาศอีกครั้ง
.
ตรวจสอบสถานะการสมัคร . . . รอประกาศอีกครั้ง
.
ใบสมัคร .
วิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาบาลบรมราชชนนี . . .  <<คลิกโหลดที่นี่>>
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร . . . <<คลิกโหลดที่นี่>>
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก . . . <<คลิกโหลดที่นี่>>
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี . . . <<คลิกโหลดที่นี่>>
.
.
.
เอกสารประกอบการสมัคร . .

เว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก    <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *