Breaking News

รับตรง63 รอบรับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ทยอยประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรง63 รอบรับตรงอิสระ ปีการศุึกษา2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง63 รอบรับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบTCAS น้องที่ยืนยันสิทธิ์ ทปอแล้วสามารถสมัครได้

 

กำหนดการเปิดรับสมัคร

สมัครกับเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชชนก : วันที่ 8-10 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ตรวจร่างกายเฉพาะตัวจริง :  ภายในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563

ส่งเอกสาร เฉพาะตัวจริง : ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ : วันที่ 7 กรกฏาคม 2563

รายงานตัว : วันที่ 13 กรกฏาคม 2563

เตรียมความพร้อม : วันที่ 13-17 กรกฏาคม 2563

เปิดเทอม : วันที่ 20 กรกฏาคม 2563

 

รอบเพิ่มเติม

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์

 

 

**หากเป็นนักศึกษาใหม่ของ สบช.แล้ว(การรับตรงจากพื้นที่) หรือได้ประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบ Admissions) หากต้องการจะสมัครใหม่ (การรับตรงอิสระ)เพื่อเลือกหลักสูตรอื่นๆที่ต้องการ ต้องสละสิทธิ์เข้าศึกษาก่อนวันเปิดรับสมัคร***
รายละเอียดอื่นๆๆๆ รอแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจ้า

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒จำนวนที่เหลือจากในรอบแอดมิชชั่นและรอบพื้นที่

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เคยสมัครถูกตัดสิทธิ์จากรอบอื่น/หรือสละสิทธิ์ : สมัครได้
– สมัครรอบอื่นๆ หรือไม่เคย : สมัครได้
– เด็กซิ่ว : สมัครได้
–  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

 

4.องค์ประกอบทีใ่ช้คัดเลือก

*คณะพยาบาลศาสตร์
๑. มีผล (GPAX)สะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ (นน.ร้อยละ ๒๐)
๒. (O-NET) ๕ รายวิชา (นน.ร้อยละ ๓๐)
๓. มีผล GAT รหัสวิชา ๘๕ (นน.ร้อยละ ๒๐)
๔.มีผลการทดสอบ PAT๒ รหัสวิชา ๗๒ (นน.ร้อยละ ๓๐ใช้ GAT PAT๒ คะแนนสูงสุด ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี

*คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
๑. มีผล (GPAX)สะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐(นน.ร้อยละ ๒๐)
๒. (O-NET) ๕ รายวิชา (นน.ร้อยละ ๓๐)
๓. มีผล GAT รหัสวิชา ๘๕ (นน.ร้อยละ ๒๐)
๔.มีผลการทดสอบ PAT๒ รหัสวิชา ๗๒ (นน.ร้อยละ ๓๐)
ใช้ผลการสอบ GAT และ PAT๒ ที่มีคะแนนสูงสุด สามารถใช้ผลคะแนนทดสอบที่มีอายุเกิน ๒ ปีได้ หรือกรณีไม่มีผลการสอบให้สมัครคัดเลือกได้แต่ไม่ให้ค่าคะแนนของผลการทดสอบ

ในสถานการณ์โควิค ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

5.ประเภทของการรับ

ประเภทการรับสมัคร รอบการรับตรงอิสระ มีดังนี้

1.บุุคคลทั่วไป 2.กรมการแพทย์ 3.โควตารพ.ชลประทาน 4.การผลิตอิสระ /การรับอิสระ

ทั้งนี้ ผู้ที่เลือกสมัคร ประเภทบุคคลทั่วไป หมายถึง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามจำนวนและความต้องการ   ของจังหวัดและเขตสุขภาพ ตามภูมิลำเนาที่สมัครฯ

ประเภทกรมการแพทย์  หมายถึง  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ตามจำนวนความต้องการที่     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการผลิต ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งอาจจะมิใช่ภูมิลำเนาและโควตาจังหวัดของผู้สมัคร)

ประเภทโควตารพ.ชลประทาน หมายถึง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามจำนวนและความต้องการของรพ.ชลประทาน ที่ขอความร่วมมือในการผลิต ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการของรพ.ชลประทาน

ประเภทการผลิตอิสระ /การรับอิสระ หมายถึง สถาบันจัดการเรียนการสอน รับจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ        ตามความสามารถในการผลิตของวิทยาลัย ซึ่งผลิตนอกเหนือแผนและตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา**(เป็นการรับนักศึกษาให้เข้าเรียน โดยไม่ผูกพันกับที่ทำงานในระบบโควตาจังหวัด ผู้จบการศึกษาหาแหล่งงาน หรือเลือกสถานที่ทำงานได้อิสระ)**

 

1 คน เลือกได้ 1 คณะ 4 อันดับ

 

6.ค่าสมัครสอบ

⇒350 บาท ชำระที่ ธนาคารกรุงไทย และไทยพาณิชย์

 

7.รายละเอียดของทุน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชชนก <<คลิกอ่านที่นี่>>

เช็ค โควตา จำนวนรับแต่ละจังหวัด คณะพยาบาลศาสตร์  <<คลิกตรวจสอบที่นี่>>

เช็ค โควตา จำนวนรับแต่ละจังหวัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  <<คลิกตรวจสอบที่นี่>>

——————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

Q: ในการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563 สมัครได้เพียง 1 คณะ เลือกสมัครในแต่ละคณะได้ตามจำนวนและประเภทการรับสมัครคงเหลือ แต่ไม่เกิน 4 ลำดับ คืออย่างไร

A1: คณะพยบ. มี 1 หลักสูตรคือ พยบ. เลือกประเภทการรับสมัครหรือโควตาจังหวัดตามภูมิลำเนาที่ใช้สมัครในจังหวัดและเขตสุขภาพ เลือกสถานที่เรียนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ได้ไม่เกิน 4 ลำดับ (ถ้ามี) เหลือแค่ 2 ก็ต้องเลือกได้ตามจำนวนคงเหลือ

A2 : คณะสาธารณสุขและสหเวชฯ
มีหลักสูตรให้เลือก 8 หลักสูตร (ป.ตรี 4 ต่ำกว่าป.ตรี 4 หลักสูตร) สามารถเลือกหลักสูตรต่างๆ รวมถึงที่เรียนที่เหลือได้ไม่เกิน 4 ลำดับ ไม่จำกัดพื้นที่ภูมิลำเนาผู้สมัคร (ได้ทั่วประเทศ) มีโควตาที่ไหนถ้าเลือกสมัครก็เป็นโควตาเข้าศึกษาของจังหวัดนั้นๆ

A3: ผู้ที่เป็นนักศึกษาใหม่ของ สบช.แล้ว (รอบรับตรงจากพื้นที่) หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(รอบAdmissions) เงื่อนไขการสมัครใหม่ต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาก่อนวันเปิดรับสมัคร รอบการรับตรงอิสระ

A4: จำนวนโควตา และประเภทการรับสมัครและสถานที่เรียน คงเหลือ จะแจ้งให้ทราบ ก่อนการเปิดทำการรับสมัครในระบบรับสมัคร โดยลงทะเบียนที่ http:// Admission.pi.in.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *