Breaking News

รับตรง64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง64 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2563

 

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2563

ส่งเอกสารการสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา กรอกใบสมัคร คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 101 ภาษาไทย สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 102 ภาษาอังกฤษ สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 110 สังคมศึกษา สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 123 จิตวิทยาและการแนะแนว สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 135 การสอนภาษาจีน สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 140 คณิตศาสตร์ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จในการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 155 คอมพิวเตอร์ สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 156 วิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 157 ชีววิทยา สมัคร มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 158 เคมี สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 159 ฟิสิกส์ สมัคร มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 170 อุตสาหกรรมศิลป์ สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 186 การศึกษาปฐมวัย สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 232 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 238 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 239 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 242 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 250 เกษตรศาสตร์ สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 266 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 282 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สมัคร มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 212 เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 251 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 301 ภาษาไทย สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 302 ภาษาอังกฤษ สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 304 ดนตรี สมัคร มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 307 การพัฒนาชุมชน สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 350 ภาษาจีน สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 427 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 411 การจัดการ สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 416 การตลาด สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 417 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 420 การจัดการธุรกิจค้าปลีก สมัคร ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์จะต้องใช้ใบตรวจสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ *หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย สลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 423 การจัดการธุรกิจดิจิทัล สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 490 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 410 การจัดการ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 412 การตลาด สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ เช่น สาขาวิชาการบริหารการค้าปลีก สาขาวิชาโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 413 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 432 การจัดการธุรกิจดิจิทัล สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 501 การบัญชี สมัคร
บัญชีบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 414 การบัญชี สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 336 ศิลปะและการออกแบบ สมัคร มีหนังสือหรือเอกสารแสดงความ สามารถทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบเอกสารสมัครสอบ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 294 สาธารณสุขชุมชน สมัคร มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 354 นิเทศศาสตร์ สมัคร
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 339 นิติศาสตร์ สมัคร
รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 334 การเมืองและการปกครอง สมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 333 รัฐประศาสนศาสตร์ สมัคร
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 267 เทคโนโลยีโยธา สมัคร
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี(ต่อเนื่อง) 206 สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างแมคคาทรอนิสก์และหุ่นยนต์ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี(ต่อเนื่อง) 207 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างเทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
เทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 270 เทคโนโลยีโยธา สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านก่อสร้าง โยธา สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 216 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัคร

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

แต่ละสาขาอาจจะมีการรับเพิ่มมากกว่านี้นะ อย่าฟิตจำนวนรับมาก

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวช ปวส และเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

พิจารณาทั้งคุณสมบัติ การสอบเข้า การสอบสัมภาษณ์

คณะครุศาตร์ ทุกหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขา สังคมศึกษาและภาษาจีน  สอบวัดแววความเป็นครู ส่วน สาขาดนตรี สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สอบวัดแววความเป็นครู  ส่วน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ สอบวัดแววความเป้นครู

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาแสดงผลการเรียน

สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0