Breaking News

รับตรง64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง64 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2563

 

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2563

ส่งเอกสารการสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

ชื่อหลักสูตรระดับรหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชากรอกใบสมัครคุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี101ภาษาไทยสมัคร
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี102ภาษาอังกฤษสมัคร
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี110สังคมศึกษาสมัคร
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี123จิตวิทยาและการแนะแนวสมัคร
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี135การสอนภาษาจีนสมัคร
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี140คณิตศาสตร์สมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จในการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี155คอมพิวเตอร์สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี156วิทยาศาสตร์ทั่วไปสมัครมีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี157ชีววิทยาสมัครมีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี158เคมีสมัคร
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี159ฟิสิกส์สมัครมีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี170อุตสาหกรรมศิลป์สมัคร
ครุศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี186การศึกษาปฐมวัยสมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี232นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี238วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี239นวัตกรรมและธุรกิจอาหารสมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี242วิทยาการคอมพิวเตอร์สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี250เกษตรศาสตร์สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี266วิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี282วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสมัครมีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)212เทคโนโลยีสารสนเทศสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตรบัณฑิต4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)251วิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
ศิลปศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี301ภาษาไทยสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี302ภาษาอังกฤษสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี304ดนตรีสมัครมีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น
ศิลปศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี307การพัฒนาชุมชนสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี350ภาษาจีนสมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี427การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี411การจัดการสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี416การตลาดสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี417คอมพิวเตอร์ธุรกิจสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี420การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์จะต้องใช้ใบตรวจสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ *หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย สลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง
บริหารธุรกิจบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี423การจัดการธุรกิจดิจิทัลสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี490การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศสมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)410การจัดการสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริหารธุรกิจบัณฑิต4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)412การตลาดสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ เช่น สาขาวิชาการบริหารการค้าปลีก สาขาวิชาโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)413คอมพิวเตอร์ธุรกิจสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)432การจัดการธุรกิจดิจิทัลสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บัญชีบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี501การบัญชีสมัคร
บัญชีบัณฑิต4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)414การบัญชีสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ศิลปบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี336ศิลปะและการออกแบบสมัครมีหนังสือหรือเอกสารแสดงความ สามารถทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบเอกสารสมัครสอบ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี294สาธารณสุขชุมชนสมัครมีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
นิเทศศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี354นิเทศศาสตร์สมัคร
นิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี339นิติศาสตร์สมัคร
รัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี334การเมืองและการปกครองสมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี333รัฐประศาสนศาสตร์สมัคร
เทคโนโลยีบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี267เทคโนโลยีโยธาสมัคร
เทคโนโลยีบัณฑิต2 ปี(ต่อเนื่อง)206สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างแมคคาทรอนิสก์และหุ่นยนต์ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีบัณฑิต2 ปี(ต่อเนื่อง)207สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างเทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
เทคโนโลยีบัณฑิต4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)270เทคโนโลยีโยธาสมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านก่อสร้าง โยธา สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี216วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สมัคร

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

แต่ละสาขาอาจจะมีการรับเพิ่มมากกว่านี้นะ อย่าฟิตจำนวนรับมาก

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวช ปวส และเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

พิจารณาทั้งคุณสมบัติ การสอบเข้า การสอบสัมภาษณ์

คณะครุศาตร์ ทุกหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขา สังคมศึกษาและภาษาจีน  สอบวัดแววความเป็นครู ส่วน สาขาดนตรี สอบปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สอบวัดแววความเป็นครู  ส่วน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ สอบวัดแววความเป้นครู

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาแสดงผลการเรียน

สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *