Breaking News

รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1 ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดัต่อไปนี้ ไม่เข้าร่วมTCAS ด้วย

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

 รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2567

 

*ไม่เข้าร่วม TCAS

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 12 ธันวาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา กรอกใบสมัคร คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 104 ดนตรีศึกษา สมัคร 1. เล่นเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 2. ให้แสดงหลักฐานการผ่านประสบการณ์ดนตรี ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม การประกวด และ อื่น ๆ
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 161 ภาษาไทย สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 162 ภาษาอังกฤษ สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 163 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 165 การสอนภาษาจีน สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 166 สังคมศึกษา สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 167 คอมพิวเตอร์ สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 168 การศึกษาปฐมวัย สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 172 อุตสาหกรรมศิลป์ สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 173 วิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา อย่างน้อย 2.00
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 174 ชีววิทยา สมัคร 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการ ศึกษา อย่างน้อย 2.00
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 175 เคมี สมัคร 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา อย่างน้อย 2.00
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 176 ฟิสิกส์ สมัคร 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา อย่างน้อย 2.00
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 177 คณิตศาสตร์ สมัคร 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการ ศึกษา อย่างน้อย 2.50
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 188 การประถมศึกษา สมัคร 1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา อย่างน้อย 2.75
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 239 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้น ปวช. หรือ เทียบเท่า ทุกแผนก (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 250 เกษตรศาสตร์ สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั้น ปวช. หรือ เทียบเท่า ทุกแผนก (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 266 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 215 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 302 ภาษาอังกฤษ สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 307 การพัฒนาชุมชน สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 350 ภาษาจีน สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 428 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 423 การจัดการธุรกิจดิจิทัล สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 430 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สมัคร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน (โดยใช้ใบตรวจสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ) **เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้เรียนต้องเข้าเรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัยสลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง และมีรายได้ระหว่างเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 440 บริหารธุรกิจ(การตลาด) สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 441 บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 442 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจเอเซีย) สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 443 บริหารธุรกิจ(การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ) สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 432 การจัดการธุรกิจดิจิทัล สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 445 บริหารธุรกิจ(การตลาด) สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ สาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 446 บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ สาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 447 บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจเอเซีย) สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ สาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 448 บริหารธุรกิจ(การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ) สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ สาขาอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 502 บัญชีบัณฑิต สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) 415 บัญชีบัณฑิต สมัคร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเทียบเท่าระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 336 ศิลปะและการออกแบบ สมัคร 1. ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย **ให้วัสดุศิลปะฟรีตลอด 1 ปีการศึกษาแรก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 294 สาธารณสุขชุมชน สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 354 นิเทศศาสตร์ สมัคร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 338 นิติศาสตรบัณฑิต สมัคร 1. ไม่จำกัดแผนการเรียน 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา อย่างน้อย 2.00
รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 334 การเมืองและการปกครอง สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 333 รัฐประศาสนศาสตร์ สมัคร ไม่จำกัดแผนการเรียน และไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 267 เทคโนโลยีโยธา สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 270 เทคโนโลยีโยธา สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรืออนุปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 214 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 216 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การจัดการบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 411 การจัดการ สมัคร 1. ไม่จำกัดแผนการเรียน 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
การจัดการบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 410 การจัดการ สมัคร 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

4.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำเนาหลักฐานการชำระเงิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0