Breaking News

รับตรง62 รอบ2 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา2562

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง62 รอบ2 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา2562

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบTCAS

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 เพื่อเข้าศึกษาในเวลาราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
    หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) จำนวน 238 หน่วยกิต

 

2. กำหนดการรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ค2562              รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่บัดนี้ – 17 พ.ค. 2562               รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์
ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ค2562               ยื่นผลคะแนนการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)วิชา GAT/PAT2 , วิชาสามัญ 9 วิชา หรือ O-NET
27 พ.ค. 2562                               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์
3 มิ.ย. 2562(เปลี่ยนเป็น 4 มิ.ย. 2562) ทดสอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์
7 มิ.ย. 2562                                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
14 มิ.ย. 2562                              รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนเรียน

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
   1. จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) อย่างน้อย ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
4. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างองค์กร หรือเป็นไปตามหนังสือความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเป็นกรณีไป

 

4. เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สมัครที่จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าต้องมีผลคะแนนที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบไม่เกินกว่าปี พ.ศ 2560 โดยต้องมีสำเนาแสดงคะแนนสอบครบทุกวิชา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
        1.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป และ
        1.2 ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ
        1.3 ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (รหัส 29)คณิตศาสตร์ (รหัส 39) ฟิสิกส์ (รหัส 49) เคมี (รหัส 59) และชีววิทยา (รหัส 69) หรือ
1.4 ผลคะแนนการทดสอบ O-NET
2. ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบจิตวิทยา
     3. ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
     4. กรณีบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย หรือไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ต้องสามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี โดยต้องแสดงผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด

 

5. หลักฐานการสมัคร

    1. ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
    2. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ เขียนชื่อสกุล พร้อมลงนามและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
    3. หลักฐานของผู้สมัคร (ผู้สมัครฯ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ)
         – สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ
         – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
         – สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
         – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) 3 ฉบับ
         – ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
    4. กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ให้ยื่นใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

6. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 ที่สถานศึกษาออกให้ พร้อมประทับตราโรงเรียน (ฉบับจริง)
        สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้คำนวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศพร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียน ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย (ฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
    2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
    3. บัตรประจำตัวนักเรียน ฉบับจริง
    4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง

ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานที่กำหนดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

– ค่าคู่มือใบสมัคร 200 บาท
    – ค่าสมัครสอบ 500 บาท

 

8. วิธีการสมัคร
    1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    2. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤษภาคม 2562 โดยดาวน์โหลด บสั่งซื้อคู่มือ – ใบสมัครทางไปรษณีย์ และ คำชี้แจงการสมัครทางไปรษณีย์ ที่ www.opto.ru.ac.th 

Download ประกาศรับสมัคร 

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น