Breaking News

รับตรง62 รอบที่1 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง62 รอบที่1 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ระบบทยอยประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบ <<คลิกอ่านแต่ละโครงการที่นี่>>

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก   <<คลิกอ่านที่นี่>>

หมดเขตทุกโครงการแล้ว

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ -17 ธันวาคม 2561

 

1.โควตาวามสามารถพิเศษด้านทางด้านหุ่นยนต์

คณะและสาขาที่เปิดรับ

ระเบียบการรับสมัคร    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.โควตาความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คณะและสาขาที่เปิดรับ

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

3.โควตาพิเศษ มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬากับมีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

ศึกษาที่กรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

ศึกษาที่จังหวัดปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

 

ศึกษาที่ระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะบริหารธุรกิจ

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4.โควตาพิ้นที่/เรียนดี ปวส.    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5. โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.   <<คลิกอ่านที่นี่>>
6.โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) ปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม   <<คลิกอ่านที่นี่>>
7.โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) ปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  <<คลิกอ่านที่นี่>>
8.โควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
9.โครงการโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562  <<คลิกอ่านที่นี่>>
10.โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  <<คลิกอ่านที่นี่>>
11.โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ปวช.) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  <<คลิกอ่านที่นี่>>
12.โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   <<คลิกอ่านที่นี่>>
13.โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  <<คลิกอ่านที่นี่>>
14.โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส. (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่คณะกำหนดและสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อให้คณะ)   <<คลิกอ่านที่นี่>>
15.โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. (ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่คณะกำหนดและสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อให้คณะ)  <<คลิกอ่านที่นี่>>
16.โควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562  <<คลิกอ่านที่นี่>>
17.โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
18.โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
19.โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
20.โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
21.โควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6  <<คลิกอ่านที่นี่>>
22.โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
23.โควตาเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6  <<คลิกอ่านที่นี่>>
24.โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
25.โครงการรับนักศึกษารอบ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือ อนุปริญญา  <<คลิกอ่านที่นี่>>
26.โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>
รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    <<คลิกสมัครที่นี่>>.

 

พี่นัทแนะนำน้อง

อย่าลืมอ่านระเบียบการรับสมัครให้ดีก่อนสมัครนะจ้า

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0