Breaking News

รับตรง61 โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง61 โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒50 ที่นั่ง

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า)

⇒อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร

 

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒ความรู้ก่อนสอบเข้าฝึกอบรมฯ                                                            80 คะแนน

⇒วิชาภาษาอังกฤษ                                                                               20 คะแนน

⇒สอบสัมภาษณ์                                                                                  100 คะแนน

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

⇒ใบสมัครประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์

⇒สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒สำเนาบัตรประชาชน

⇒ รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนสมัคร) พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป)

⇒หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ

ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างในส่วนราชการต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่อนุญาตให้ลาฝึกอบรมแบบเต็มเวลา

⇒สำหรับผู้กำลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

6.ค่าสมัครสอบ

⇒ซื้อใบสมัครด้วยตนเองชุดละ 300 บาท (พร้อมเอกสารเตรียมสอบ 1 ชุด)

หรือซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ชุดละ 360 บาท (พร้อมเอกสารเตรียมสอบ 1 ชุด) ส่งธนาณัติสั่งจ่าย

 นางสาวชญามนฑ์ ชนินทร์อารักษ์ (โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตู้ ปณ.17  ต.คอหงส์   อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา   90112                      

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร    คลิกอ่านที่นี้

เว็บไซต์โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.     คลิกที่นี้

———————————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

>>คลิกสมัครที่นี้<<

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *