Breaking News

รับตรง61 รับตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง61 รอบที่1 รับตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เส้นทางพิชิตฝัน

 *เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 20-29 ธันวาคม 2561

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
๔) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

ระดับต่ากว่าปริญญาตรี  ได้แก่
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

 

หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่
๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๓) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

เยอะมาก รวมไม่ไหวจ้า 

ที่ไหนรับเท่าไรแล้ว ให้น้องติดตามวิทยาลัยบรมราชชนนีที่อยู่ในโควตาโรงเรียนน้อง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

*ไม่รับเด็กซิ่ว

๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
๒) ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๓) อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๗) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
๘) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ ป.พยาบาศาสตร์ และหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๙) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฎิบัติการ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด
สำหรับหลักสูตรประดับปริญญาตรีอื่นๆ
(ดูคุณสมบัติด้านการศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศฯ)

 

คุณสมบัติทางการศึกษา

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

๑) GPAX ร้อยละ ๓๐

๒) GPA สาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๐
๓) GPA สาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๐
๔) GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๒๐
๕) คุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐ สำหรับประเภทโควตาบุคคลทั่วไป และกรมการแพทย์ หรือ สัมภาษณ์ ร้อยละ ๑๐ สำหรับประเภทโควตาทุนสถาบันพระบรมราชชนก

(เกรดใช้ 5 เทอม)

 

สอบสัมภาษณ์ควรจะมีแฟ้มสะสมงาน

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

 

6.ค่าสมัครสอบ

รอติดตามจากโรงเรียน

 

7.เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง

อยู่จังหวัดไหนลองไปดูก่อนนะ

แนะนำให้น้องติดตามเว็บของวิทยาลัยพยาบาลในเขตจังหวัดที่เข้าร่วมนะ

 

8.ขั้นตอนการสมัคร

*ทำตามแค่นี้พอไม่ต้องคิดเกินนะจ้า

 

9.อัพเดทจำนวนรับ

ขออนุญาติก็อปทางเพจสถาบันมาลงเลยนะครับ จะได้ป้องกันความผิดพลาด

ระดับปริญญาตรี ได้แก่
๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั่วประเทศจำนวนรวม ๒,๔๐๐ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…
๒) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ทั่วประเทศจำนวนรวม ๒๑๓ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…
๓) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ทั่วประเทศจำนวนรวม ๒๐๑ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…
๔) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั่วประเทศจำนวนรวม ๑๗๔ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…
๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ทั่วประเทศจำนวนรวม ๓๖ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ทั่วประเทศจำนวนรวม ๑๙๑ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ทั่วประเทศจำนวนรวม ๑๒๐ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…
๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน ทั่วประเทศจำนวนรวม ๗๒ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…
๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ทั่วประเทศจำนวนรวม ๓๖ โควตา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/การรับตรงจากพื้นที่-การจัดสรรโ…

 

สรุปจำนวนรับทั้งหมด

3,443 ที่นั่ง

 

⇒น้องสอบติดมหาวิทยาลัย ยืนยันสิทธิ์ tcas แล้ว สามารถสมัครได้ เพราะสถาบันพระบรมราชชนกไม่ได้เข้าร่วม tcas ใครถามระวังโดนว่านะจ้า  โทษฐานไม่ยอมอ่านก่อนถาม

 

เมื่อกรอบเอกสารผิด น้องอาจจะมีปัญหาจนสอบไม่ติด โปรดคำนึงด้วยว่า  ถ้าเขียนอาการคนไข้ผิด คนไข้ถึงกลับเสียชีวิตได้เลยนะ ปรับปรุงตัวด้วยนะ รับตรงนี้คัดเลือกตั้งแต่น้องเปิดอ่านระเบียบการแล้ว

 

“ชีวิตตัวเองยังรับผิดชอบไม่ได้ อย่าคิดลิไปรับผิดชอบชีวิตคนอื่น’

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร    คลิกอ่านที่นี้

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก   คลิกที่นี้

———————————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

>>คลิกสมัครที่นี้<<

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

49 comments

 1. มิ่ง มิ่ง

  เด็กซิ้วคงสมัครไม่ได้ใช่ไหมคะ555

 2. เด็กซิ่ว ลงได้รอบไหนบ้างคะ?

 3. มีสวัสดิการสำหรับกระทรวงสาสุขไหมคะ ที่เป็นสิทธิของบุตรข้าราชการ

 4. ดารุณี สาเม๊าะ

  เด็กซิ่ว สมัครได้ไหม

 5. โควตาบุคน อ.ส.ม. เปิดรับเมื่อไรครับแอด

 6. เด็กซิ้วที่อยากเป็นพยาบาลแทบขาดใจคะพี่นัท

  เมื่อไหร่พี่จะเอารอบสองของ พยาบาลบรมมาลงสักทีน่ะ 555 #เฝ้ารอจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ555

  • บรม รอบที่2 ยังไม่ประกาศเลยจ้า ไปดูเกณฑ์คัดเลือกก่อนนะจ้า เข้าไปดูคลิกค้นหามหาวิทยาลัยแล้วเลื่อนลงไปหน่อย

 7. คนจบแล้ว จะสมัครได้ไหมคับ

 8. แค่อยากทำให้ความฝันเป็นจิง

  พี่ค่ะ รอบสัมภาษณ์ควรจะมีแฟ้มสะสมผลงาน จะเป็นอะไรไหมค่ะ ถ้าหนูไม่มีแฟ้มสะสมผลงาน

 9. กกกกกกกกกก

  ต้องไปสมัครที่วิลัยของเขตที่ตัวเองอยู่ ภายใน12-19ธันวาหรอคะ

 10. พยาบาล บรม เอาแต่ส่วนสูง ไม่ได้กำหนดน้ำหนักใช่มั้ยคะ

 11. โควตาบุคคลทั่วไป โควตากรมการแพทย์ โควตาทุนสถาบันพระบรมราชชนก แต่ละมันเป็นยังไงคะ

 12. ไปสมัครอยู่ที่สถาบันที่เราจะเข้าโดยตรงได้ใหมคะ

 13. ณิชารีย์ นามกุนี

  ถ้าทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดขอนแก่น แต่โรงเรียนที่เรียนอยู่ชัยภูมิ จะให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อให้ได้มั้ยคะ ????

 14. พิมพ์รดา

  ประเภทบุคคลทั่วไป ได้สัมภาษณ์ไหมคะ

 15. พี่ค่ะจะสมัครของสงขลาด้วยยะลาด้วยได้ไหมค่ะ

 16. ถ้าสมมติว่าเราเรียน ในจังหวัดลำพูน เเต่ภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงใหม่ เราจะยื่นของเชียงใหม่ได้ไหมค่ะ ถ้าได้จะต้องยื่นที่เขตของเชียงใหม่รึป่าวค่ะ ?

 17. ถ้าหากมีสิทธิ์เข้าศึกษาเเละสละสิทธิ์จะมีผลต่ออะไรไหมค่ะ

 18. ประภัยพร

  ทางโรงเรียนไม่ได้โควตา เราสามารถสมัครและส่งใบสมัครเองได้ใช่ไม๊คะ

 19. กมลลักษณ์

  ใบกรอกสุขภาพนี้ส่งพร้อมใบสมัครหรือส่งหลังประกาศผลระหว่างวันที่ 17 -19 คะ

  • ใบกรอกสุขภาพเค้าก็เขียนไว้แล้วว่า สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา น้องยังไม่มีสิทธิ์นะจ้า ทำตามที่เค้าบอกพอจ้า

 20. กมลลักษณ์

  มีช่องโควต้าให้เลือก 1.บุคคลทั่วไป
  2.ทุนสถาบันพระบรมราชชนก 3.กรมการแพทย์
  ควรเลือกยังไงคะ

 21. อนุศรา สาบวช

  ถ้าจะส่งไปที่สถาบันเลยได้ไหมค่ะ?

 22. ถ้าจะส่งใบสมัครส่งไปทางไหนได้บ้างค่ะ

 23. พี่คะ รอบรับตรงจากพื้นที่ ประเภทบุคคลทั่วไป ถ้าติดแล้วที่วิทยาลัยพระบรมเขามีทุนให้เรียนไหมคะ

 24. ไม่ต้องใช้คะแนน GAT PAT เลยหรอคะ

 25. ถ้าสาย คณิต อังกฤษได้มั้ยคะ

 26. ถ้าไม่มีหนังสือมาหา รร เราสามารถสมัครได้ยังไงคะ

 27. ถ้าสมมุติว่าติดรอบพื้นที่แล้วสละสิทธิ์จะยังสามารถสมัครรอบรับตรงได้อยู่มั้ยคะ หรือว่าตัดสิทธิ์ไปเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0