Breaking News

รับตรง61 รอบรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง61 รอบรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เส้นทางพิชิตฝัน

⇑⇑กำหนดการอยู่ที่รูปด้านบนจ้าลองซูมดูหน่อยนะ ⇑⇑

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.หลักสูตรที่เปิดรับ

๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
๔) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้แก่
๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๓) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
(ดูหลักสูตรในแต่ละประเภทโควตาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมจากประกาศฯ)

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

!!!!— เฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป —!!!!
คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
๒) ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๓) อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๗) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
๘) กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ ป.พยาบาศาสตร์ และหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๙) กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฎิบัติการ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด สำหรับหลักสูตรประดับปริญญาตรีอื่นๆ

 

เกณฑ์การสมัคร
๑) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒) GPA สาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยว่า ๒.๐๐
๓) GPA สาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยว่า ๒.๐๐
๔) GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยว่า ๒.๐๐

 

สิทธิประโยชน์
๑) สิทธิบุตรข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั้น และสามารถใช้สิทธิได้ทุกประเภทโควตา มีคะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน (ดูกรณีใช้สิทธิบุตรข้าราชการฯ เพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๒) สิทธิบุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถใช้สิทธิได้เฉพาะประเภทโควตาบุตร อสม. มีคะแนนเพิ่มตามผลปฏิบัติงานของบิดาหรือมารดาที่เป็น อสม. สูงสูดไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน (ดูกรณีใช้สิทธิบุตร อสม. เพิ่มเติมจากประกาศฯ)

 

*สรุปสมัครได้ทุกคนตามคุณสมบัตินะจ้า บุตรราชการและอสมจะได้คะแนนเพิ่มเฉยๆ

 

!!!!— เฉพาะกลุ่มพัฒนาบุคลากร —!!!!
คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๗) สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ประเภทโควตา ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. ด้านเวชกิจฉุกเฉิน และ ปวส. สาธารณสุขชุมชน
__๗.๑) ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
__๗.๒) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด (ดูหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
__๗.๓) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากกระทรวงสาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน ได้แก่ ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) หรือประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และสำหรับด้านสาธารณสุข ได้แก่ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พ.ศ.๒๕๒๕ หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) พ.ศ.๒๕๒๖ หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๔) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๘ พ.ศ.๒๕๔๓ หรือ พ.ศ.๒๕๔๕ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐
__๗.๔) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมทั้งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๘) สำหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประเภทโควตา อสม.
__๘.๑) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด (ดูหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
__๘.๒ ต้องเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๙) สำหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
__๙.๑) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด (ดูหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
__๙.๒) ต้องเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมทั้งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

 

3.เกณฑ์การคัดเลือก

กลุ่มบุคคลทั่วไป

องค์ประกอบการคัดเลือก
๑) GPAX ร้อยละ ๓๐
๒) GPA สาระคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๐
๓) GPA สาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๐
๔) GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๒๐
๕) สัมภาษณ์ ร้อยละ ๑๐
** ผลการเรียน (GPAX GPA) กรณีกำลังศึกษาใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา และกรณีสำเร็จการศึกษาใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตร
** คะแนนรวมเต็ม ๑๐,๐๐๐ คะแนน

 

กลุ่มพัฒนาการ

องค์ประกอบการคัดเลือก
๑) ความรู้ ร้อยละ ๔๐
๒) สัมภาษณ์ ร้อยละ ๒๐
๓) ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๔๐

 

4.ค่าสมัครสอบ 

250 บาท เลือกได้อันดับเดียว

 

5.ขั้นตอนการสมัคร

1.สมัครที่เว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนก

2.ชำระเงิน

 

*ระเบียบการอธิบายไว้ดีแล้ว ขอให้อ่านให้ดีๆนะครับ อ่านก่อนถาม พี่นัทจะของดตอบทุกกรณีนะ ที่บอกในระเบียบการ

*จะรับผิดชอบชีวิตคนอื่นต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ คนอื่นเข้าใจได้ เราก็ต้องเข้าใจได้เช่นกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร     คลิกอ่านที่นี้

เว็บไซต์รับนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก    คลิกที่นี้

———————————————————————————————

Sponser by

ใครอยากเรียนคณิตศาสตร์ สมัครแล้วเรียนได้ทั้งชีวิต คลิกที่รูปได้เลยนะ

>>คลิกสมัครที่นี้<<

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook

คลิกติดตามข่าวทางline

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

52 comments

 1. ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่
  ๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

  แบบในคับอธิบายหน่อยเรียนจบสามารถทำงานอะไรได้บ้าง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมคับ

 2. เด็กซิ้วที่อยากเป็นพยาบาลแทบขาดใจคะพี่นัท

  เย้เย้

 3. เด็กซิ้วที่อยากเป็นพยาบาลแทบขาดใจคะพี่นัท

  พี่นัทคะคือ ผลการเรียนตลอดหลักสูตร คือ ผลการเรียน 6ภาคเรียน ใช่ไหมคะ แล้วก็ไม่ต้องใช้คะแนน Gat Pat แล้วใช่ไหมคะ

 4. ศุทธนุช หนูแก้ว

  นักเรียนทุนเสมาพัฒนา/ราชประชา สมัครรอบสองใด้ใม่ค่ะ

 5. พี่คะทำไมเข้าเว็บพระบรมไปแล้วมันไม่เห็นมีที่ให้กรอกใบสมัครเลยอ่ะคะ
  หนูเข้าไปจะลงชื่อเข้าใช้แล้วสมัคร แต่มันไม่เห็นมีขึ้นให้เลย
  หรือเป็นที่เว็บล่มอะคะ

 6. พี่ค่ะเริ่มสมัครได้ตอนไหนค่ะ

 7. พี่คะ ผลการเรียนภาษาต่างประเทศไม่ถึง 2.00 สมัครไม่ได้ใช่ไหมคะ

 8. พี่นัทคะ มีวิธีคำนวณคะเเนนมั้ยคะ เต็ม 1 หมื่นต้องได้เท่าไหร่จะติดคะ เทคนิคเภสัชกรรมค่ะ

 9. พี่ค่ะถ้าโรงเรียนหนูไม่ได้รับข้อมูลจากมหาวิยาลัยหนูมีสิทธิ์สมัคใหมค่ะ

 10. พี่คะยื่นครั้งนี้ไม่ใช้พอทใช่มั้ยคะ ใช่แค่เกรดใช่มั้ย

 11. พี่คะ ถ้าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เราเรียน เราจะสมัครได้ไหม แบบไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน

 12. อยากเข้าพยาบาลค่ะ คะแนนเต็ม10,000 ควรได้ประมาณเท่าไหร่คะถึงจะรู้สึกมีหวังงงงงง

 13. พี่ค่ะGpx2.00เข้าได้ไม่ค่ะ

 14. ถามผู้รู้หน่อยค่ะ ว่าเกรดกลุ่มภาษาอังกฤษใช้เฉพาะวิชาอังกฤษ ไม่รวมวิชาภาษาต่างประเทศ(จีน ญี่ปุ่น)ใช่ไหมค่ะ

 15. พยาบาลรับกี่คนค่ะ

 16. ถ้าเป็นบุตรอสม.ต้องเอาเอกสารอะไรไปเเสดงคะ

 17. หมิงหมิง

  ถ้าส่วนสูง 150 จะสมัครพยาบาลได้ไหมคะ

 18. พี่ครับผมขอถามสองคำถามน่ะคือ
  1.หน่วยกิจเขากำหนดไม่น้อยกว่า12หน่วยกิจแต่ผมเรียนมันแค่10หน่วยกิจจะสมัครได้ไหมอะ
  2.สาธาพอจบแล้วเขาจัดหางานให้หรือว่าเราต้องหางานเองครับ

 19. อยากสอบถามคะ รอบรับตรง ถ้ายังไม่ได้สัมภาษณ์ สามารถไปตรวจร่างกายก่อนได้ไหมคะ หรือว่าต้องตรวจในช่วงวันที่กำหนดการมาเท่านั้นคะ

 20. ม.6 สมัครโครงการ บุคคลทั่วไปหรอคะ

 21. เด็กซิ้ว ปี60

  ขอบคุณมากๆคะพี่นัท ถ้าปีนี้ไม่ติดคงไม่ได้เป็นละพยาบาล #เด็กซิว

 22. มีรอบ3ไหมคะพึ่งเห็นวันนี้ไม่ทันแล้ว

 23. รอบ3ต้องใช้เกทไหมค่ะ

 24. หนูไม่ได้ลงแกทแล้วหนูต้องสมัครรอบไหนได้อีกค่ะ.

 25. นิศารัตน์

  อยากทราบว่ามีให้สมัครกี่รอบค่ะ

 26. นางมา จันกลาง

  จบมาได้เงินเดือนเท่าไรครับ

 27. คือต้องยื่นportfolio มั้ยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0