Breaking News

Mahidol OpenHouse 2024 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนน้องๆระดับม.ปลาย และผู้ที่สนใจเข้าร่วม Mahidol OpenHouse 2024 มหิดลวิชาการ  ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

Mahidol OpenHouse 2024 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

รายละเอียดของงาน

ประกาศรายละเอียดของงาน : เริ่มประกาศ วันที่ 1 กรกฏาคม 2567

วันลงทะเบียน : วันที่ 17 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2567

เริ่มเปิดรับสมัคร วันแรก เวลา 09.00 น

 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 7-8 กันยายน 2567

 

*********************************

ค้นหาTCAS รับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหาTCAS รับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

จัดวันที่ 18 สิงหาคม 2567 คลิกอ่านที่นี่ <<

รวมทั้งจัด วันที่ 7-8 กันยายน 2567

– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

– หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์

– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

– หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต, แพทยศาสตรบัณฑิต สองปริญญา

สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา เภสัชศาสตรบัณฑิต

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ)

สาขาวิชา คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชา กิจกรรมบำบัด

สาขาวิชา กายภาพบำบัด

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชาติ

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร, บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  ธรณีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ, เทคโนโลยีการอาหาร,

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาของคนหูหนวก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์ ล่ามภาษามือไทย

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาธารณสุขชุมชน ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม,เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

ใครก็ได้ที่สนใจ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

สมัครก่อนได้ก่อน

 

5.ค่าสมัคร

ฟรี

 

6.สถานที่จัด

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการกิจกรรมของแต่ละสาขา  คลิกอ่านที่นี่<<

 

เว็บไซต์รับสมัคร งาน open house มหิดล 2024  <<คลิกลงทะเบียนที่นี่

⇑ เมื่อคลิกลิงค์ด้าบน ให้กดสามขีด เพื่อทำการสมัคร ⇑

หลังจากลงทะเบียนแล้ว เมื่อให้กรอกข้อมูลโรงเรียน ให้เลือกจังหวัดก่อน ถึงจะกรอกชื่อโรงเรียนได้

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.เมื่อคลิกลิงค์จะสมัครแล้ว จะขึ้นดังรูป

 

2. กดสามขีดด้านบน ให้กดคำว่า log in

 

3. ถ้าไม่เคยลงทะเบียนก็ลงทะเบียน กรอกข้อมูลของน้องตามปกติ

 

4.น้องจะ qr แล้วกด start booking

 

5.เลือกคณะที่น้องต้องการได้เลย กดที่ faculty  สมมุติพี่เลือกพยาบาล จะขึ้นกรณี ดังรูป แล้ว booking ได้เลย ขอให้ทุกคนโชคดี

 

กรณีน้องได้ออก ทำการ log in ใหม่ แล้วกดตกลงไปเรื่อยๆได้เลย แล้วทำตาม ข้อ4 และ5 ได้เลย

 

 

เพจMahidol Open House – มหิดลวิชาการ 2567   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก  คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *