Breaking News

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรองแล้ว พร้อมค่าเทอม ทั่วประเทศ

มาแล้ว รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรองแล้ว พร้อมค่าเทอม ทั่วประเทศ จะสอบเข้าที่ไหน อย่าลืมศึกษาค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรองแล้ว พร้อมค่าเทอม ทั่วประเทศ

 

ภาคเหนือ

1.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าเทอม 20,000 บาทต่อเทอม และปี 4,5,6 60,000 บาทต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก<<

 

2.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ตลอดหลักสูตร 1,395,250 บาท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ คลิก<<

 

3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ค่าเทอม 35,000 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

เว็บไซต์เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คลิก<<

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ ค่าเทอม 25,000 บาท ต่อเทอม โครงการพิเศษ ค่าเทอม 45,000 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นานาชาติ ค่าเทอม 65,000 บาท ต่อเทอม

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิก<<

 

2.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ค่าเทอม 32,500 บาท ต่อเทอม

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิก<<

 

3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการปกติ ค่าเทอม 29,500 บาท ต่อเทอม โครงการพิเศษ 45,000 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คลิก <<

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

ภาคกลาง

 

1.คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าเทอม 26,500 บาท ต่อเทอม ภาคฤดูร้อน(ถ้ามี) ภาคการศึกษาละ 6,625 บาท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิก<<

 

2.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ค่าเทอม 22,000 บาท ต่อเทอม

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก<<

 

3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ค่าเทอม 35,000 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นานาชาติ ค่าเทอม 230,000 บาท ต่อเทอม

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิก<<

 

4.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่าเทอม 52,000 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิก<<

 

5.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาตปกติ ตลอดหลักสูตร 276,000 บาท โครงการพิเศษ 900,000 บาท ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลิก<<

 

6.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ ค่าเทอม 45,000 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ค่าเทอม 150,000 บาท ต่อเทอม

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก<<

 

7.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอกชน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ตลอดหลักสูตร 1,863,700 บาท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ตลอดหลักสูตร 1,839,700 บาท

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  คลิก<<

 

8.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเอกชน ค่าเทอม 1,525,450 บาท ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คลิก <<

 

9.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดหลักสูตร 1,273,800 บาท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คลิก<<

 

10.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย มหาวิทยาลัยเอกชน ประมาณ ตลอดหลักสูตร 2,000,000 บาท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย คลิก<<

 

11.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ค่าเทอม  100,000 ต่อเทอม หรือ 1,200,000 บาท ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 

 

ภาคตะวันออก

1.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปกติ ค่าเทอม 75,000 ต่อเทอม ภาคฤดูร้อน 45,000 บาท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  คลิก<<

 

ภาคใต้

1.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่าเทอม 47,100 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คลิก<<

 

2.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าเทอม 28,000 บาท ต่อเทอม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิก <<

 

ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก  คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

One comment

  1. สวัสดีค่ะ
    มีเปิดรับปริญญาตรี ใบที่2 ไหมค่ะ คณะเภสัชศาสตร์ ภาคพิเศษค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *