Breaking News

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2563

ทนรัฐบาลญี่ปุ่น มาแล้วจ้า เรียนฟรี มีเงินทุนรายเดือนให้ ตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2563 อย่าลืมเตรียมตัวสมัครกันนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ยังไม่ประกาศ

 

******************************************************

คลิกค้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ <<คลิกหาที่นี่>>

******************************************************

รายละเอียดของทุน

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่ น (MEXT) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่ชาวไทย
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยมี7ประเภททุน ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท เอก ไม่จำกัดสาขา

 

1.ทุนระดับปริญญาตรี  15-20 ทุน

คณะและสาขาที่เปิดรับ ทุกสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น  โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 4 ปี หรือ 6ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒มีสัญชาติไทย อายุุไม่เกิน 25 ปี

⇒จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ อาชีวะ หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั่นปีสุดท้ายและคาดว่าจบภายในมีนาคมปีถัดไป

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 350 กรณีได้เกรดไม่ต่ำกว่า 3.30 สามารถยื่นผลสอบ JLPT หรือ EJU

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน

สายวิทย์ สอบ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์หรือชีววิทยา ตามสาขาวิชา

สายศิลป์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

⇒สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ  เฉพาผู้ผ่านสอบข้อเขียน

 

2.ทุนระดับ วิทยาลัยเทคโนโลยี  5 ทุน 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล ไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม อื่นๆ) โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 3-3.5 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
⇒จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี สุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปี ถัดไป
⇒มี GPAสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี หรือฟิสิกส์ (ตามสาขา)
*ผู้ที่ต้องการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่ น สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่ นเพิ่มได้
⇒สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่ น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

 

3.ทุนระดับวิทยาลัยฝึกอบมรมวิชาชีพ 5-10 ทุน

คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒สาขาคอมพิวเตอร์ ทำอาหาร/ขนม เสริมสวย พยาบาล การจัดการ การท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี แฟชั่นดีไซน์ ถ่ายภาพ อะนิเมชั่น ออกแบบ ล่าม/แปล ฯลฯ โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 2 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
⇒จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี สุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปี ถัดไป
⇒มี GPAสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น
⇒สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

 

4.ทุนระดับนักศึกษาวิจิย  30 ทุน

คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น แต่ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรี/โทมา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35ปี(นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
⇒จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั ้นปี สุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในสิงหาคมปี ถัดไป
⇒มีGPAสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25* หรือ ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 อย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่ว่ากรณีใด GPAสะสมระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ำกว่า 2.80

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน โดยแบ่งวิชาสอบเป็ น 3กลุ่มตามสาขา
*ผู้สมัครที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่ นสามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
R1A สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์(เช่น อักษรศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย รัฐศาสตร์  นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ)
⇒สอบ 1วิชา: ภาษาอังกฤษ (สาขาภาษาญี่ปุ่ นต้องสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มด้วย)

R1B สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์(เช่น เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ)
⇒สอบ 2วิชา: ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

R2 วิทยาศาสตร์ (เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ)
⇒สอบ 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเลือกสอบเคมี หรือฟิสิกส์ หรือชีววิทยา

(สนามสอบข้อเขียน: เลือกได้ 4แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา)

⇒สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่ น (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

 

5.ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู จำนวนทุนไม่ได้ระบุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์สอนไม่ต ่ากว่า 5ปี
⇒ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)

 

องค์ประกอบใช้คัดเลือก

⇒คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่ น และสอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

 

6.ทุนญี่ปุ่นศึกษา 10-15 ทุน

เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย 1 ปีการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒นักศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี2-3  ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30ปี
⇒มีGPAสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบใช้คัดเลือก

⇒คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่ น

 

7.ทุนYoung Leaders’ Program (YLP)

ทุนประเภทนี้ เน้นให้ทุนกับข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ภายใต้หน่วยงานที่กำหนด ไม่มีการเปิดรับสมัครทั่วไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ป่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *