Breaking News

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2563

ทนรัฐบาลญี่ปุ่น มาแล้วจ้า เรียนฟรี มีเงินทุนรายเดือนให้ ตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2563 อย่าลืมเตรียมตัวสมัครกันนะ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนฟรี ระดับปริญญาตรี โท เอก ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)
ปิดรับเอกสารทางไปรษณีย์ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.00 น.

 

ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students)
ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)
*** ปิดรับเอกสารทางไปรษณีย์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

*สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)
จะประกาศรับสมัครในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ค่ะ***

 

******************************************************

คลิกค้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ <<คลิกหาที่นี่>>

******************************************************

รายละเอียดของทุน

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่ น (MEXT) มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน เงินรายเดือน ตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่ชาวไทย
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยมี7ประเภททุน ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี โท เอก ไม่จำกัดสาขา

 

1.ทุนระดับปริญญาตรี  15-20 ทุน

คณะและสาขาที่เปิดรับ ทุกสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น  โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 4 ปี หรือ 6ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒มีสัญชาติไทย อายุุไม่เกิน 25 ปี

⇒จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ อาชีวะ หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั่นปีสุดท้ายและคาดว่าจบภายในมีนาคมปีถัดไป

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 350 กรณีได้เกรดไม่ต่ำกว่า 3.30 สามารถยื่นผลสอบ JLPT หรือ EJU

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน

สายวิทย์ สอบ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์หรือชีววิทยา ตามสาขาวิชา

สายศิลป์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

⇒สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ  เฉพาผู้ผ่านสอบข้อเขียน

 

2.ทุนระดับ วิทยาลัยเทคโนโลยี  5 ทุน 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล ไฟฟ้า การสื่อสาร สถาปัตยกรรม อื่นๆ) โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 3-3.5 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
⇒จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี สุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปี ถัดไป
⇒มี GPAสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี หรือฟิสิกส์ (ตามสาขา)
*ผู้ที่ต้องการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่ น สามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่ นเพิ่มได้
⇒สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่ น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

 

3.ทุนระดับวิทยาลัยฝึกอบมรมวิชาชีพ 5-10 ทุน

คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒สาขาคอมพิวเตอร์ ทำอาหาร/ขนม เสริมสวย พยาบาล การจัดการ การท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี แฟชั่นดีไซน์ ถ่ายภาพ อะนิเมชั่น ออกแบบ ล่าม/แปล ฯลฯ โดยเรียนปรับพื้นฐาน 1 ปี เรียนต่อ ปริญญาตรี 2 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
⇒จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี สุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในมีนาคมปี ถัดไป
⇒มี GPAสะสมตั้งแต่ม.4/ปวช.1 รวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น
⇒สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ผ่านรอบข้อเขียน)

 

4.ทุนระดับนักศึกษาวิจิย  30 ทุน

คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น แต่ต้องเป็นสาขาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรี/โทมา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35ปี(นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)
⇒จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั ้นปี สุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในสิงหาคมปี ถัดไป
⇒มีGPAสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25* หรือ ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 อย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่ว่ากรณีใด GPAสะสมระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ำกว่า 2.80

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน โดยแบ่งวิชาสอบเป็ น 3กลุ่มตามสาขา
*ผู้สมัครที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่ นสามารถเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
R1A สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์(เช่น อักษรศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย รัฐศาสตร์  นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ)
⇒สอบ 1วิชา: ภาษาอังกฤษ (สาขาภาษาญี่ปุ่ นต้องสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มด้วย)

R1B สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์(เช่น เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ)
⇒สอบ 2วิชา: ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

R2 วิทยาศาสตร์ (เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ)
⇒สอบ 3วิชา: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเลือกสอบเคมี หรือฟิสิกส์ หรือชีววิทยา

(สนามสอบข้อเขียน: เลือกได้ 4แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา)

⇒สอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่ น (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

 

5.ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู จำนวนทุนไม่ได้ระบุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒ครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์สอนไม่ต ่ากว่า 5ปี
⇒ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปี ถัดไป)

 

องค์ประกอบใช้คัดเลือก

⇒คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่ น และสอบสัมภาษณ์ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

 

6.ทุนญี่ปุ่นศึกษา 10-15 ทุน

เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย 1 ปีการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒นักศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี2-3  ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30ปี
⇒มีGPAสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบใช้คัดเลือก

⇒คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่ น

 

7.ทุนYoung Leaders’ Program (YLP)

ทุนประเภทนี้ เน้นให้ทุนกับข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ภายใต้หน่วยงานที่กำหนด ไม่มีการเปิดรับสมัครทั่วไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครทุนรัฐบาลญี่ป่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  <<คลิกสมัครที่นี่>>

หรือ

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *