Breaking News

ทุนเซ็นทรัล 3โครงการ เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบมามีงานทำ

ทุนเซ็นทรัล 3โครงการ

เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบมามีงานทำ

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 25 ปี
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
– เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
– บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร
รายละเอียดโครงการทุนระดับปวส.
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
รูปแบบการเรียน (ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือกศึกษา)
รูปแบบที่ 1 Online หรือ E-learning
เรียนผ่านระบบ Online หรือ E-learning
ปฏิบัติงานกับ Central Group 6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 ปีรูปแบบที่ 2 เรียน 1 ปี-ฝึกประสบการณ์ 1 ปี
เรียนที่วิทยาลัย 1 ปี
ปฏิบัติงานกับ Central Group 6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ปีสิทธิประโยชน์
– ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
– โอกาสเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในระหว่างเรียน
– รายได้จากการปฏิบัติงานเดือนละ 9,500-10,500 บาท
– เบี้ยเลี้ยงพิเศษ (O.T.)
– ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน100,000บาท)
– ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
– โบนัสและการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
– ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี
– เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 2,500 บาทต่อเดือน
– โอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี
– มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษา100%
– สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
– การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนที่สถานศึกษาทำความร่วมมือร่วมกับบริษัทฯ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 6 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มฝึกงาน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯจากต่างจังหวัด สามารถเข้ามาฝึกอบรมและปฏิงานในกรุงเทพฯเท่านั้น

 

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการฯ
– ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
– โอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในระหว่างเรียน
– เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป
– การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
– ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
– ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
– สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย• เมื่อสำเร็จการศึกษาในโครงการ Young Professional Retailer ผู้รับทุนต้องปฎิบัติงานในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 0.5 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าเป็นผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager)
• หากผู้รับทุนปฎิเสธการปฎิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาหรือปฎิบัติผิดกฎระเบียบการรับทุนระหว่างการศึกษาต้องชำระทุนคืนให้กับทางบริษัทฯตามจำนวนจริงที่ได้รับ

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการบำรุงรักษา

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 25 ปี
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
– เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
– บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

รูปแบบการเรียน
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์
ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร(พระราม7) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมการบำรุงรักษา 4 ปี

 

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 25 ปี
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
– เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
– บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร
**มหาวิทยาลัยบูรพา รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทย์-คณิตและศิลป์-คำนวนเท่านั้น
ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการบำรุงรักษา
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การตลาดหรือการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระยะเวลาในการศึกษา 3-4 ปี
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์
ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์
*รูปแบบการเรียน-ฝึกงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

รอบการสอบสัมภาษณ์
⇒รอบกุมภาพันธ์  วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560
⇒รอบมีนาคม วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560
⇒รอบเมษายน วันเสาร์ 29 เมษายน 2560
⇒สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 จ.กรุงเทพ อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการและเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา   คลิกที่นี้

เพจโครงการทุนเซ็นทรัล    คลิกที่นี้

 

———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

ทุนการศึกษากำลังจะมา  คลิกที่นี้
ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0