Breaking News
Home / ทุนการศึกษา / รวมทุนเรียนฟรีและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา2562

รวมทุนเรียนฟรีและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา2562

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมทุนเรียนฟรีและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา2562

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

 

1.รายละเอียดของทุน

ทุนเรียนดีไสว-สนั่น เรียนฟรี 100 % 

 1. วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์
 2. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • ยกเว้น วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ผลการเรียนต้อง 3.20 ขึ้นไป
 3. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
 4. จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุน 100% ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 5. เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
 6. จำนวนทุน อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ

 

ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 1. วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์
 2. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
  • นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • นักเรียนที่จบชั้น ปวส. GPA. 3.00 ขึ้นไป
  • ยกเว้น วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ผลการเรียนต้อง 3.20 ขึ้นไป
 3. จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุน 50% – 100% ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
 4. เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
  • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์
  • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสุตรนานาชาติและไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
 5. จำนวนทุน อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ

 

2.คณะและสาขาที่เปิดรับ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา12 ทุน
3. ทุนเสริมโอกาส-CIBA Bright Future2 ทุน
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ-CIBA Smart10 ทุน
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ – CIBA Leader5 ทุน
6. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ -CIBA Idol4 ทุน
7. ทุนกิจกรรมและกีฬา – CIBA Sport2 ทุน
8. ทุนกิจกรรมและกีฬา – CIBA Startup4 ทุน

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่นรอประกาศภายหลัง
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดารอประกาศภายหลัง
3. ทุนเรียนดีนวัตกรรมและเทคโนโลยี10 ทุน
4. ทุนสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม6 ทุน
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี6 ทุน
6. ทุนเสริมโอกาส4 ทุน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน100%4 ปี3.00สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
-หลักสูตร AB
-หลักสูตร FO
1 ทุน
1 ทุน
50%
50%
4 ปี
4 ปี
3.00
3.00
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3. ทุนครอบครัวคนการบิน
– หลักสููตร AB
– หลักสููตร FO
1 ทุน
1 ทุน
35%
25%
4 ปี
4 ปี
2.00
2.00
มีบิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน,
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 25,000/ ปี
4. ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน1 ทุน10% – 15%4 ปี2.00
กำลังทำงานในอุตสาหกรรมการบิน ,สอบสัมภาษณ์
25,000 /ปี
5. ทุนความสามารถพิเศษ1 ทุน30% – 45%4 ปี2.005,000 / ปี สอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา2 ทุน
3. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ- ANT Creative Star5 ทุน
4. ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆรอประกาศภายหลัง
5. ทุนเสริมโอกาสรอประกาศภายหลัง

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการณ์ (CIM)

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา1 ทุน
3. ทุนเสริมโอกาส5 ทุน
4. ทุนทายาทผู้ประกอบการ1 ทุน
5. ทุน Start upรอประกาศภายหลัง

คณะนิเทศศาสตร์

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา4 ทุน
3. ทุนสาขาสื่อดิจิตทัลและการสร้างสรรค์1 ทุน
4. ทุนสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล1 ทุน
5. ทุนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล1 ทุน
6. ทุนสาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล1 ทุน
7. ทุนคณะนิเทศศาสตร์4 ทุน
8. ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์2 ทุน
9. ทุนเสริมโอกาส4 ทุน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา3 ทุน
3. ทุนเสริมโอกาส2 ทุน
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ2 ทุน
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ2 ทุน

คณะนิติศาสตร์

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา1 ทุน
3. ทุนความสามารถพิเศษ2 ทุน
4. ทุนเสริมโอกาส2 ทุน
5. ทุน Location2 ทุน
6. ทุน Legal Network – DPU5 ทุน

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา4 ทุน
3. ทุนเสริมโอกาส8 ทุน
4. ทุนความสามารถด้านวิชาการรอประกาศภายหลัง
5. ทุน Location2 ทุน
6. ทุน Legal Network – DPU5 ทุน

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน100%43.00สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา1 ทุน50%43.00สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3. ทุนเสริมโอกาส2 – 4 ทุน25% – 50%42.25สอบสัมภาษณ์
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ1 – 2 ทุน25% – 50% (เฉพาะค่าหน่วยกิต)43.00สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ1 – 2 ทุน25% – 50% (เฉพาะค่าหน่วยกิต)42.50สอบสัมภาษณ์

คณะศิลปศาสตร์

ชื่อทุนจำนวนทุนเงื่อนไขหมายเหตุ
% ทุนจำนวนปีเกรดที่จบ
1. ทุนเรียนดี ไสว – สนั่น1 ทุน
2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา1 ทุน
3. ทุนภาษาดี 4.04 ทุน

2.เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบรับรองการศึกษา
 5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
 6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *