Tag Archives: รับตรงไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนัก …

Read More »

รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศกำหนดการรับสมั …

Read More »

รอบ1พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ประกาศรับสมัครนักศึก …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ในระบบ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

ทุน65 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า

กสศ ประกาศรายละเอียดระเบียบการัรบสมัคร โครงการครูร …

Read More »

รับตรง64 ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา2564

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันท …

Read More »

รับตรงพร้อมทุน64 โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทย …

Read More »