Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง60 รอบที่2Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง60 รอบที่2Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางไปรษณีย์หรืออินเตอร์เน็ต : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2560 ⇒ส่งเอกสารการ …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีควา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการคัดเลือกผ่านเคลียริ่งเฮาส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2560

 รับตรง60 โครงการคัดเลือกผ่านเคลียริ่งเฮาส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2560   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีค …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  รับตรงพร้อมทุน60 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 5 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้GAT-PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  รับตรง60 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้GAT-PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 5 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ …

อ่านต่อ »