Breaking News

TCAS64 รอบที่3 Admission2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS64 รอบที่3 Admission2 ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

⇒ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่1 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

⇒ยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

⇒ทปอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่2 : วันที่  1 มิถุนายน 2564

⇒มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ : วันที่ 2 มิถุนายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะกายภาพบำบัด จำนวนรับ 18 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา กายภาพบำบัด,การส่งเสริมสุขภาพ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวนรับ 37 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ,เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร,นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จำนวนรับ 192 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต การตลาด การเงิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ธุรกิจเพื่อสังคม โครงการพิเศษ เกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ2.50

⇒สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจเพื่อสังคม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการปกติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะพลศึกษา จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ผู้นำนนันทนาการ ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย,สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 56 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ,วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม) ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 177 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา จิตวิทยา,ปรัชญาและศาสนา,วรรณกรรมสำหรับเด็ก,สารสนเทศศึกษา,ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ),ภาษาเพื่อสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ),ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี),ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ กำหนดเกรดเฉลี่ยทุกสาขา ยกเว้นการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษรูปแบบที่1

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร,การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 76 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,ชีววิทยา,จุลชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 75 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม),วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรสองภาษา,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสองภาษา,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย นานาชาติ,วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาตินานาชาติ,วิศวกรรมความปลอดภัยและพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ นานาชาติ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50ขึ้นไปตามสาขาากำหนด

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร2ภาษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

⇒วิชาเอก การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว การศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การวัดประเมินและวิจัยการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 130 ที่นั่ง

⇒หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติ โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ) ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ (โครงการปกติ โครงการพิเศษ),สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอก การพัฒนาชุมชนเมือง ปกติและพิเศษ วิชาเอก การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ปกติและพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30ขึ้นไปตามสาขาวิชา

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปกติ โครงการพิเศษ) วิชาเอก การเมืองการปกครอง ,รัฐประศาสนศาสตร์ ,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ปกติ โครงการพิเศษ),ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (ปกติ โครงการพิเศษ),สังคมศึกษา (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวนรับทั้งหมด 42 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม 2 ภาษา วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย,การจัดการธุรกิจไซเบอร์,คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิสังคม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ,ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์,แฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง ทั้งหมดหลักสูตร 2 ภาษา ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

ให้น้องๆเช็คสาขาที่เปิดรับอีกครั้ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับยังไม่แน่นอน รอประกาศใกล้ๆอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบใช้คัดเลือก

คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

องค์ประกอบใช้คัดเลือกและเกณฑ์ขั่นต่ำ

 

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (ต่อ)

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

องค์ประกอบใช้คัดเลือกและเกณฑ์ขั่นต่ำ

 

คณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ)

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบใช้คัดเลือกและเกณฑ์ขั่นต่ำ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

องค์ประกอบใช้คัดเลือกและเกณฑ์ขั่นต่ำ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ (ต่อ)

คณะสังคมศาสตร์

องค์ประกอบใช้คัดเลือกและเกณฑ์ขั่นต่ำ

 

คณะสังคมศาสตร์ (ต่อ)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยื่น

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

องค์ประกอบใช้คัดเลือกและเกณฑ์ขั่นต่ำ

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่3 Admission2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 admission1 และ Admission2 ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

TCAS64 รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *