Breaking News

รอบ1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1 โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29-30 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 154 คน

สาขาวิชา เกษตรเขตร้อน การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ คหกรรมศาสตร์ เคมีการเกษตร เทคโนโลยีระบบเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม , อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะประมง จำนวนรับ 90 คน มีทุนการศึกษา

สาขาวิชา การประมง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมี ผลการเรียน 5 เทอม 20เปอร์เซอร์เซ็นต์ในโปรแกรมสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน

 

คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 150 คน

สาขาวิชา วนศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 245 คน

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์(นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี , วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ พฤษศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  สถิติ(ภาคพิเศษ)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวืชา คณฺตศาสตร์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา ชีววิทยา (เอกสัตววิทยา) พันธุศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชา จุลชีววิทยา ชีวเคมี สถิติ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 140 คน

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งหมดเป็นภาคพิเศษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีการบิน(ภาคพิเศษ) วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศกรรมโยธา   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 51 คน

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา พาณิชยศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ ภาษาไทย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 16 คน

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 86 คน

สาขาวิชา จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ จิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยาคลีนิคภาคพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาพัฒนาการภาคพิเศษ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ) , นิติศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ) ภูมิศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น(ภาคปกติและพิเศษ) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ภาคปกติและภาคพิเศษ) บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75-3.25 ตามสาขา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 140 คน

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 134 คน

สาขา ดนตรีไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ดนตรีตะวันตก  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ(ภาคปกติและภาคพิเศษ)  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วรรณคดี (ไทย ภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 7 คน

สาขาวิชา การนจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.60

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ 40 คน

สาขาวิชา เทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 80 คน

สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบรูณาการ สถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 30 คน

 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จำนวนรับ 40 คน

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,453 ที่นั่ง

*1 คน เลือกได้ 1 สาขา

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

สอบสัมภาษณ์

อื่นๆ อ่านต่อระเบียบการด้านล่าง

 

5.ค่าสมัครสอบ

100 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการช้างเผือก <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น