Breaking News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาล

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

รอบ 3 Admission
กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครกับทปอ. : วันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

 

ประเภทไม่รับทุน จำนวนรับ 60 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT Part ภาษาอังกฤษ 20 %

วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 20 % ชีววิทยา 30 % เคมี 30 %

 

ประเภทรับทุน จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในปีปัจจุบัน

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GAT Part ภาษาอังกฤษ 20 %

วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 20 % ชีววิทยา 30 % เคมี 30 %

 

รายละเอียดของทุน

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า (8 ปี) ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่สามารถ ยกเลิก การขอรับทุนได้

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

รายละเอียดรอประกาศ

 

รอบ 1.2 Portfolio หมดเขตแล้ว

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 ธันวาคม 2565  – 10 มกราคม 2565

 

จำนวนรับทั้งหมด

30 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่่า 3.00

มีผลการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานผลงานที่มีผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดแฟ้มสะสมงาน

หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

หน้า 2 ประวัติการศึกษา

หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่างๆ

หน้า 5 ระเบียนแสดงวผลการเรียน (ถ้ามี)

หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

หน้า 7-10 ผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป

*ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดเอกสารเป็นไฟส์ PDF 1 ไฟส์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง ไม่มีต้องคำนำ สารบัญ โดยขนาดของไฟส์ไม่เกิน 20 MB

 

รอบ 2 โควตา หมดเขตแล้ว

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

 

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง จำนวนรับ 1 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี 2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

 

ทุน โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก หมดเขตแล้ว 

 

จำนวนรับ กรุงเทพ 1 ที่นั่ง 38 จังหวัด 7 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษารระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

ผู้ปกครองมีฐานะยากจน มีรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี

จังหวัดที่อยู่ ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องมีภูมิสำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน

 

จังหวัดที่เปิดรับ

กรุงเทพและ 38 จังหวัด

เขตภาคกลาง คือ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบศีรีขันธ์

เขตภาคตะวันออก คือ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด

เขตภาคเหนือ คือ จังหวัดลำปาง ตาก สุโขทัย น่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี

เขตภาคใต้ คือ จังหวัดระนอง ตรัง พัทลุง

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒พิจารณาจากข้อมูลใบสมัครและหลักฐานการเอการ ประกอบด้วย ด้านสามารถทางวิชาการ ได้แก่ GPAX 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50 ด้านทักษะของผู้สมัคร พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ และผลงานทางด้านวิชาการ/กิจกรรมเด่น ด้านคุณสมบัติเฉพาะ

⇒พิจารณาผู้ที่ได้รับการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจและหรือการสอบสัมภาษณ์

⇒พิจารณาผลการทดสอบของผู้สมัคร GAT มีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 35 % หรือ 105 คะแนน และคะแนนสอบวิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน ของวิชาใดวิชาหนึ่ง มหาวิทยาลัยเลือกเพียง 1 วิชาที่มีคะแนนสูงสุด ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

รายละเอียดของทุน

ทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 10 เดือนต่อปี จำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน ค่าแต่งกาย ปีแรก 1,200 บาท ปีต่อไป 800 บาท ค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหนังสือตำรา ภาคเรียนละ 2,000 ปี

ทุนบางส่วน ค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหนังสือตำรา ภาคเรียนละ 2,000 ปี

 

โครงการนักเรียน 3 จังหวัดภาคใต้

เป็นทุนเต็มจำนวน จังหวัดละ 3 ที่นั่ง ประกอบดว้ย จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

 

รายละเอียดของทุน

ทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 10 เดือนต่อปี จำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน ค่าแต่งกาย ปีแรก 1,200 บาท ปีต่อไป 800 บาท ค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหนังสือตำรา ภาคเรียนละ 2,000 ปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น