Breaking News
google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระบบTCAS66 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

*ถ้าสอบติดจะขึ้นว่าคำ “ผ่าน”

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่1 Portfolio

เปิดรับสมัครเป็น วันที่ 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2565

ขยายเวลารับสมัคร วันที่ 17 ธันวาคม เวลา 18.00 น. – 19 ธันวาคม เวลา 12.00 น. นี้

ชำระค่าสมัครสอบ : ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 22.00 น.

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 มกราคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2566

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด,การส่งเสริมสุขภาพ

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน(ภาคปกติ โครงการปกติ ),การตลาด(ภาคปกติ,โครงการพิเศษ),การท่องเที่ยวโรงแรม(โครงการปกติ โครงการพิเศษ)  ธุรกิจเพื่อสังคม(ภาคปกติ โครงการปกติ)

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ,

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธาณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส วิชาเอกอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน ,ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

⇒สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

⇒สาขาวิชา วรรณกรรมเด็ก สารสนเทศศึกษา

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ , วิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ใช้ TGAT TPAT5

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา   ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา),วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล, การออกแบบการสื่อสาร, ออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ), ศิลปการแสดง (วิชาเอก การออกแบบเพื่อการแสดง การแสดงและกำกับการแสดง),นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล) ,

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรสองภาษา)

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร 2 ภาษา

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว)  จิตวิทยาและการแนะแนว อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) การศึกษาพิเศษ,อุตสาหกรรมศึกษา,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน,เทคโนโลยีการศึกษา

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง (โครงการปกติ,โครงการพิเศษ))

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการปกติและพิเศษ)

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

⇒วิชาเอก การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติ โครงการพิเศษ)

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ การจัดการภาพยนต์และสื่อดิจิทัล)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์)

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ)

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม (วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม การจัดการภูมิวัฒนธรรม),การจัดการภูมิวัฒนธรรม (วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร การจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน)

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา),

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

อ่านต่อในระเบียบการ

 

4.โครงการที่เปิดรับ

4.1โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โครงการปกติ ปีที่แล้ว 1,501 ที่นั่ง ปี 66 1,764 ที่นั่ง  โครงการพิเศษ ปีทีแล้ว 150 ทีนั่ง ปี66 175 ที่นั่ง

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ , วิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา สารสนเทศศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง )

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการปกติและพิเศษ)

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

⇒วิชาเอก การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน,การตลาด,การท่องเที่ยวโรงแรม  ธุรกิจเพื่อสังคม

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย , สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชนน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว)  จิตวิทยาและการแนะแนว อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) การศึกษาพิเศษ,อุตสาหกรรมศึกษา,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน,เทคโนโลยีการศึกษา

 

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศา่สตรบัณฑิต

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม)

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม, นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ)

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา),

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

 

4.2 โครงการ ผู้พิการ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา จิตวิทยา

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การจัดการธุรกิจไซเบอร์, นวัตกรรมการสื่อสาร แบ่งเป็น การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

วิชาเอก การศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่)

 

คณะสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอก การพัฒนาชุมชนเมือง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)

 

4.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ จำนวนรับ ปี 65 661 ที่นั่ง ปี66 730 ที่นั่ง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย , การจัดการธุรกิจไซเบอร์, นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,สื่อสารเพื่อสุขภาพ,สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ),นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล) , ดุริยางคศาสตร์สากล

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรสองภาษา)

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์,

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา),

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ,แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมข้อมูล

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

คณะพลศึกษา

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกำลังกาย

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

4.5 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา จำนวนรับ ปี 65 87 ที่นั่ง ปี66 81 ที่นั่ง

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย , การจัดการธุรกิจไซเบอร์, นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,สื่อสารเพื่อสุขภาพ,สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒ สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา่) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (2 ภาษา)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒ สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา)

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

หลักสูตรนานาชาติ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สาขาวิชา อัญมณี และเครื่องประดับ 2 ภาษา

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมข้อมูล 2 ภาษา

 

4.6 โครงการหลักสูตรนานาชาติ  จำนวนรับ ปี65 235 ที่นั่ง ปี66 290 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาเพื่ออาชีพ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-เยอรมัน อังกฤษ-จีน) นานาชาติ

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒สาขาวิชา ภาษาและการสื่อสารระหวา่งวัฒนธรรม, การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว นานาชาติ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมียเดีย , วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าชธรรมชาติ วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเดอร์ นานาชาติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร เกณฑ์รอบพอร์ต มศว  <<คลิกอ่านประกาศ>>

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 อ่านต่อที่นี่ รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

3 comments

  1. หนูสนใจเรียนมหาวิทยาลัยนี้
    หนูอยากเป็นครู
    เเต่ทางครอบครัวหนูยากจน
    พอจะมีทุนให้หนูไหม?ค่ะ

  2. ไม่มีจังหวัดชุมพรหรอคะ?

  3. ไม่มีคณะพยาบาลหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0