Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระบบTCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2567

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่1 Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : ตามสาขากำหนด

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด,การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมบำบัด

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ,

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน(ภาคปกติ โครงการปกติ ),การตลาด(ภาคปกติ,โครงการพิเศษ),การท่องเที่ยวโรงแรม(โครงการปกติ โครงการพิเศษ)  ธุรกิจเพื่อสังคม(ภาคปกติ โครงการปกติ)

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ,

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธาณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 

คณะแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม โครงการร่วม มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส วิชาเอกอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาจีน ,ภาษาอังกฤษ (โครงการปกติ โครงการพิเศษ) , ภาษาไทย

⇒สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

⇒สาขาวิชา วรรณกรรมเด็ก สารสนเทศศึกษา

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา (โครงการปกติ และโครงการพิเศษ)

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,สถิติ,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ , วิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตร 2 ภาษา)

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ TGAT TPAT3

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี  ใช้ TGAT TPAT5

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา   ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา),วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์สากล, การออกแบบการสื่อสาร, ออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ),นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล) ,

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรสองภาษา)

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร 2 ภาษา

 

คณะศึกษาศาสตร์ ไม่เปิดในรอบ 1

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใช้ TGAT

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง (โครงการปกติ,))

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการปกติและพิเศษ)

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  (โครงการปกติและพิเศษ)

⇒วิชาเอก การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติ โครงการพิเศษ)

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ การจัดการภาพยนต์และสื่อดิจิทัล)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์)

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ)

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม (วิชาเอกการจัดการภูมิสังคม การจัดการภูมิวัฒนธรรม),การจัดการภูมิวัฒนธรรม (วิชาเอกนวัตกรรมเกษตร การจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน)

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา),

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา)

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

2,956 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

อ่านต่อในระเบียบการ

 

4.โครงการที่เปิดรับ ปี67 

4.1โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โครงการปกติ ปีที่แล้ว 1,501 ที่นั่ง ปี 66 1,764 ที่นั่ง ปี67 1,683 ที่นั่ง  โครงการพิเศษ ปีทีแล้ว 150 ทีนั่ง ปี66 175 ที่นั่ง ปี67 161 ที่นั่ง

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์ ,

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์, ชีววิทยา , เคมี , ฟิสิกส์

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา สารสนเทศศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง )

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการปกติและพิเศษ)

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน,การตลาด,การท่องเที่ยวโรงแรม  ธุรกิจเพื่อสังคม

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย , สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชนน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา

 

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศา่สตรบัณฑิต

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม),วิศวกรรมสิง่แวดล้อม

 

คณะกายภาพบำบัด 

สาขาวิชา กายภาพบำบัด การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำบัด

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ, นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการภูมิสังคม  การจัดการจัดการภูมิวัฒนธรรม) , นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน (วิชาเอก นวัตกรรมเกษตร การจัดการลุ่มน่ำอย่างยั่งยื่น)

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ)

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา),

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)

 

4.2 โครงการ ผู้พิการ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา จิตวิทยา

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การจัดการธุรกิจไซเบอร์, นวัตกรรมการสื่อสาร แบ่งเป็น การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)

 

คณะสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอก การพัฒนาชุมชนเมือง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)

 

4.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ จำนวนรับ ปี 65 661 ที่นั่ง ปี66 730 ที่นั่ง ปี67 756 ที่นั่ง โครงการพิเศษ 25 ที่นั่ง

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย , การจัดการธุรกิจไซเบอร์, นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,สื่อสารเพื่อสุขภาพ,สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ),นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล) , ดุริยางคศาสตร์สากล, ออกแบบสื่อสาร

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรสองภาษา)

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์,

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา),

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ,แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เคมี

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยา (โครงการปกติ และโครงการพิเศษ)

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (โครงการปกติ และโครงการพิเศษ)  วรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

⇒สาขาวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาเอก ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน นานาชาติ (โครงการพิเศษ)

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

 

คณะพลศึกษา

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกำลังกาย

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา, สุขศึกษาและพลศึกษา

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

 

4.5 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา จำนวนรับ ปี 65 87 ที่นั่ง ปี66 81 ที่นั่ง ปี67 68 ที่นั่ง

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย , การจัดการธุรกิจไซเบอร์, นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, การจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,สื่อสารเพื่อสุขภาพ,สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม,การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒ สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา่)

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒ สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (2 ภาษา)

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สาขาวิชา อัญมณี และเครื่องประดับ 2 ภาษา

 

4.6 โครงการหลักสูตรนานาชาติ  จำนวนรับ ปี65 235 ที่นั่ง ปี66 290 ที่นั่ง ปี67 244 ที่นั่ง โครงการพิเศษ 5 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาเพื่ออาชีพ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-เยอรมัน อังกฤษ-จีน) นานาชาติ

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒สาขาวิชา ภาษาและการสื่อสารระหวา่งวัฒนธรรม, การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว นานาชาติ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมียเดีย , วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเดอร์ นานาชาติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร เกณฑ์รอบพอร์ต มศว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 อ่านต่อที่นี่ รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

4 comments

 1. หนูสนใจเรียนมหาวิทยาลัยนี้
  หนูอยากเป็นครู
  เเต่ทางครอบครัวหนูยากจน
  พอจะมีทุนให้หนูไหม?ค่ะ

  • สลิบบลิ๊บบ

   ผมไม่มั่นใจว่าจะหาข้อมูลจากที่ไหนได้ แต่ลองดูโครงการเพชรในตมครับ (โครงการนี้ไม่รับเด็ก กทม. ครับ มักปรากฎรอบ 2)

 2. ไม่มีจังหวัดชุมพรหรอคะ?

 3. ไม่มีคณะพยาบาลหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0