Breaking News

รับตรงพร้อมทุน62 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2562 (TCAS62)

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง62 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2562 (TCAS62)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เส้นทางพิชิตฝัน

 

ค้นหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

*คณะจะมีการอัพเดทมาเรื่อยๆนะ

1.คณะที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับน้องม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

 โครงการโอลิมปิกวิชาการ

– โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 โครงการโควตาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

– โครงการทายาทสายตรงของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับน้องม.6 เด็กซิ่ว

– โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

– โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับน้องม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

 โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

– โครงการเวชกิจฉุกเฉิน

คณะเทคนิคการแพทย์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

– สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  รับม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  รับน้องม.6และเด็กซิ่ว

 โครงการพัฒนาสัตวแพทย์

– โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  รับน้องม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา รับน้องม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

– วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

– วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

– สาขาวิชาธรณีศาสตร์

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

คณะศิลปศาสตร์

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับน้องม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

– โครงการโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

– โครงการรับนักศึกษาพิการ

– โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

– โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รับน้องม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

– โครงการรับนักศึกษาพิการ

– โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รับน้องม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

– สาขาวิชาศาสนศึกษา

คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับน้องม.6 เด็กซิ่วหรือเทียบเท่า

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

คณะวิทยาศาตร์

 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก

– โครงการโควตาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

– โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์)

– โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

– โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

– โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
– Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program)

– สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
– Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ)

– สาขาวิชาชีวนวัตกรรม
– Bachelor of Science Program in Bioinnovation (International Program, Multidisciplinary curriculum)

– สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
– Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program, Multidisciplinary curriculum)

คณะพยาบาลศาสตร์

 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 พยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตรร้อน

– พยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

– โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (การรับโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น