Breaking News

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2566

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้ข้อมูลพีแอดมิน ในการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา2566 รอบ1 Portfolio โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยังไม่เป็นทางการ ให้น้องติดตามเร็วๆนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2566

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เฉพาะแพทย์ พยาบาล รังสีเทคนิค

 

ประกาศแนวปฏิบัติ : http://bit.ly/3hW99Ma

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลมีสิทธิสัมภาษณ์ : วันที่ 28 ธันวาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7-8 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์ TCAS : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

ชำระค่าธรรมเนียม : วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาล 5 ปี

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

225 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป

หรือ

⇒เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.75 ขึ้นไป

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผูู้สมัคร

⇒Portfolio

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครพิมพ์ในระบบ

⇒สำเนาแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับน้องม.6 และ 6 ภาคเรียน สำหรับ เด็กซิ่ว

⇒แฟ้มสะสมงาน 15 หน้า

 

6.รายละเอียดของ Portfolio

⇒ทัศนคติต่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา / และเหตุผลที่คิดว่าผู้สมัครสมควรได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษากิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร / สาขาวิชานั้นๆ

⇒เกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญกับหลักสูตร / สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา ถ้ามี

⇒รูป เอกสารรับรอง หรือ หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตสาธารณะ ถ้ามี

⇒เอกสาร หรือ หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะโดดเด่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาต่างประเทศ หรือ ศิลปะการแสดง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่ทำกิจกรรมหรือโครงการขณะกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรีอเทียบเท่า หรือ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 3 ปี โดยระบุชื่อกิจกรรม / โครงงาน ถ้ามี

⇒ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไฟส์ไม่เกิน 5 Mb

*รายละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ 1 Portfolio <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อัพเดทล่าสุด!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

{รีวิว} พอร์ต EP.5 +คำถามสอบสัมภาษณ์ : สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบแรก!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

 

จำนวนรับแต่ละกลุ่ม 

 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
  2. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
  3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
  4. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประชานิเวศ
  5. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
  6. โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
  7. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
  8. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
  9. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

 

กลุ่มที่ ๒ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ  หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่ ๓ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่ ๔  นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  จำนวนรับทั้งหมด 130 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่ ๕ นักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง  (รับทั่วประเทศ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *