Breaking News

รอบ1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS 65 รอบ1 Portfolio โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประกาศรายชื่อ

1 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) รอบที่ 1 แบบ Portfolio โครงการให้โควตาบุตรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับเพิ่มเติม หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำ ปีการศึกษา 2566
{ 2022-12-16 09:51:05 }
รายละเอียด
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญาตรีแบบ Portfolio รอบที่ ๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)
{ 2022-12-06 13:41:21 }
รายละเอียด
3 Announcement Portfolio Presentation (Round 1) Bachelor of Business Administration Global Entrepreneurship (International Program) Academic Year 2023 ,KMITL Business School
{ 2022-11-05 10:40:00 }
รายละเอียด
4 Announcement Portfolio (TCAS 1) Bachelor of Business Administration (International Program) Academic Year 2023 ,KMITL Business School
{ 2022-11-05 10:37:43 }
รายละเอียด
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:53:30 }
รายละเอียด
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 20:17:22 }
รายละเอียด
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:47:12 }
รายละเอียด
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:42:48 }
รายละเอียด
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:37:14 }
รายละเอียด
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:25:24 }
รายละเอียด
11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 16:38:36 }
รายละเอียด
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:14:09 }
รายละเอียด
13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 16:33:45 }
รายละเอียด
14 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 16:28:53 }
รายละเอียด

 

# หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด
1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันนี้ที่ 10 มกราคม 2566
{ 2023-01-10 12:39:22 }
รายละเอียด
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจําปีการศึกษา 2566
{ 2023-01-10 06:39:03 }
รายละเอียด
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มรวบรวมผลงาน คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจําปีการศึกษา 2566
{ 2023-01-09 22:37:22 }
รายละเอียด
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-01-06 09:37:42 }
รายละเอียด
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ) สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-01-06 09:20:48 }
รายละเอียด
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-01-06 09:19:17 }
รายละเอียด
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2023-01-06 07:48:51 }
รายละเอียด
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2566
{ 2023-01-06 07:47:34 }
รายละเอียด
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-12-28 22:31:41 }
รายละเอียด

 

 

กำหนการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ :แต่ละสาขามีกำหนด ไม่เหมือนกัน

⇒นักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่อกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย วิวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ วิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอาหาร

⇒ หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงไฟฟ้ากำลัง แขนงการสื่อสารและข้อมูล แขนงอิเล็กทรอนิกส์ แขนงแมคคาทรอนิกส์ ) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรรมการเงิน วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

 

โครงการที่เปิดรับ โครงการเรียนดี ช้างเผือก  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 , โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 , โครงการเรียนวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 , โครงการ KMITL ONE เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

⇒สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรมหลัก หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปอุตสาหกรรม การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ นิเทศศิลป์ ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย , การถ่ายภาพ , ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิสัลเตชั่นอาร์ต , สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) , ศิลปะสร้รางสรรค์และภัณฑารีดษ์ศึกษา

*สามารถขอทุนเรียนดีได้

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 

วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ (แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์,การผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง) นวัตกรรมอาหารและการจัดการ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ , บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ควบการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ควบการจัดการธุรกิจการบิน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

 

คณะอุตสาหกรรมอาหาร <

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

⇒สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถิติประยุกต์ เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

 

คณะอื่นๆ ให้อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร ลิงค์ด้านล่างได้เลย  เปิดรับเกือบ 70  โครงการเลย เข้าไปอ่านในลิงค์ด้านล่างได้เลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

โครงการที่เปิดรับ

1 Announcement Portfolio Presentation (Round 1) Bachelor of Business Administration Global Entrepreneurship (International Program) Academic Year 2023 ,KMITL Business School
{ 2022-11-05 10:40:00 }
รายละเอียด
2 Announcement Portfolio (TCAS 1) Bachelor of Business Administration (International Program) Academic Year 2023 ,KMITL Business School
{ 2022-11-05 10:37:43 }
รายละเอียด
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:53:30 }
รายละเอียด
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 20:17:22 }
รายละเอียด
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:47:12 }
รายละเอียด
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:42:48 }
รายละเอียด
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:37:14 }
รายละเอียด
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:25:24 }
รายละเอียด
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 16:38:36 }
รายละเอียด
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 19:14:09 }
รายละเอียด
11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 16:33:45 }
รายละเอียด
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 16:28:53 }
รายละเอียด
13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
{ 2022-11-10 16:04:14 }
รายละเอียด
14 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio คณะอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-11-03 08:39:11 }
รายละเอียด
15 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-11-03 08:36:20 }
รายละเอียด
16 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:57:00 }
รายละเอียด
17 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:56:06 }
รายละเอียด
18 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:55:54 }
รายละเอียด
19 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:55:30 }
รายละเอียด
20 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:55:17 }
รายละเอียด
21 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:55:00 }
รายละเอียด
22 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะ อุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:54:34 }
รายละเอียด
23 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:54:18 }
รายละเอียด
24 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:53:51 }
รายละเอียด
25 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
{ 2022-10-28 12:48:32 }
รายละเอียด
26 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:48:18 }
รายละเอียด
27 โครงการนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-28 12:48:05 }
รายละเอียด
28 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มรวบรวมผลงาน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-25 16:04:39 }
รายละเอียด
29 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-11-02 10:22:54 }
รายละเอียด
30 การรับสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-18 14:52:43 }
รายละเอียด
31 การรับสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการสานฝันเด็กใฝ่รู้สู่ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-18 14:54:36 }
รายละเอียด
32 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) โครงการให้โควตาบุตรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 1 แบบ Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-18 15:10:17 }
รายละเอียด
33 Announcement International Bachelor Degree Program (TCAS 1) Academic Year 2023 International Academy of Aviation Industry (IAAI) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
{ 2022-10-18 10:17:59 }
รายละเอียด
34 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-17 09:49:42 }
รายละเอียด
35 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-17 09:47:01 }
รายละเอียด
36 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-14 17:14:25 }
รายละเอียด
37 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-13 14:21:14 }
รายละเอียด
38 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-12 10:19:50 }
รายละเอียด
39 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-12 09:03:04 }
รายละเอียด
40 การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-08 10:12:43 }
รายละเอียด
41 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-05 14:44:02 }
รายละเอียด
42 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
{ 2022-10-05 14:37:32 }
รายละเอียด
43 การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ 1) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำ ปีการศึกษา 2566 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
{ 2022-09-19 09:52:55 }
รายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *