โควตาพิเศษ เรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนม.ปลาย เข้าร่วม โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์รุ่นที่17 เพื่อเข้า TCAS66 รอบ1 Portfolio

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

โควตาพิเศษ เรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 3

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 18 กรกฏาคม – 28 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนเรียน : วันที่ 29 สิงหาคม – 25 กันยายน 2565

เปิดการเรียนออนไลน์ : วันที่ 29 สิงหาคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  จำนวนรับทั้งหมด 350 ที่นั่ง

คณะเกษตร จำนวนรับ 12 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตร , เทคโนโลยีระบบเกษตร , คหกรรมศาสตร์ , อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร , สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม , เกษตรเขตร้อน , เคมีการเกษตร , การจัดการศัตรูพืชและสัตว์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 55 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรรมอุตสาหการ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมการบินและอวกาศ , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมวัสดุ , วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ

 

คณะประมง จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

 

คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

 

คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 

คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การตลาด , การตลาด (นานาชาติ) ,

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ 7 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคนิคการสัตวแพทย์ , การพยาบาลสัตว์

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 104 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ , เคมี , เคมีอุตสาหกรรม , เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) , จุลชีววิทยา , ชีวเคมี , พฤกษศาสตร์ , พันธุศาสตร์ , ฟิสิกส์ , วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี , วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) , วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ , สถิติ , ชีววิทยา , สัตววิทยา , วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวนรับ 57 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , เทคโนโลยีการบรรจุ , เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

วิทยาลัยบรูณาการศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับทั้งหมด 45 ที่นั่ง

คณะเกษตร  จำนวนรับ 19 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร , เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์ , เกษตรศาสตร์ , สัตวศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร , วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) , วิศวกรรมอาหาร , วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

 

คณะประมง จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 3 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร , ทรัพยากรเกษตร , อาหารปลอดภัยและโภชนาการ , ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต , ประมง , สัตวศาสตร์

 

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  จำนวนรับทั้งหมด 105 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ , เครื่องกลและการออกแบบ , ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , โยธา , อุตสาหการและระบบ , เครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) , หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)

 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา  ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการอุตสาหกรรมการบริหาร (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา  เคมี , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , ฟิสิกส์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

550 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒ผลการเรียนแต่ละวิชา

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์รุ่นที่17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่17   <<คลิกสมัครที่นี่>>

*ให้ล็อคอินสีฟ้า google

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น