Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่1

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 ธันวาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 ธันวาคม 2564

ตรวจสอบผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

 

คร้งที่ 2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2565

ชำระเงิน : ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มกราคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

ครั้งที่1

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 351 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร สัตวศาสตร์ (รูปแบบ3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  เกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.50 แบบทั่วประเทศ

 

คณะประมง จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 233 ที่นั่ง

ภาคปกติ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ภาคพิเศษ จำนวนรับทั้งหมด 33 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 860 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) การสร้างสรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ พฤกษนวัตกรรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การโรงแรมและภัตคาคาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เคมี การจัดการ จุลชีววิทยา การเมืองและการปกครอง การบัญชี   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ภาคพิเศษ

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเอก การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒สาขาวิชา การจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา การตลาด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด 83 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,647 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกณฑ์พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน

⇒เกรดเฉลี่ย 30 %

⇒Portfolio ตามคณะและสาขากำหนด 70 %

 

เกณฑ์พิจารณาจากสัมภาษณ์

⇒สอบสัมภาษณ์ 100 %

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ 6 ภาคเรียน สำหรับผู่ที่จบแล้ว

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒แฟ้มสะสมงาน

 

6.ค่าสมัครสอบ 

⇒100 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *