TCAS64 รอบที่1 Portfolio โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio โควตาครูแนะแนว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยพะเยา

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ แล้วส่งใบสมัครให้กับครูแนะนว : วันที่ 26 ตุลาคม – วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียน : วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

โรงเรียนส่งเอกสารและสรุปรายชื่อผูัผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 มกราคม 2564

ครูแนะแนวตรวจความถูกต้อง : วันที่  18-19 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มกราคม 2564

ตรวจร่างกาย ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา หรือโรงพยาบาลรัฐ/เอกชนตามแบบฟอร์ที่กำหนด : วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ศึกษาต่อ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยาธรรมชาติ เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.00-2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีการเกษตร การประมง เกษตรศาสตร์ ความปลอดภัยทางอาหาร สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชาเปิดรับ สัตว์ศาสตร์+การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรสองปริญญา) ประมง+บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ความปลอดภัยทางอาหาร+บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.00-2.75 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาที่เปิดรับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ+ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 2 ปริญญา รับเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

 

คณะนิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ นิติศาสตรบัณฑิต รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาที่เปิดรับ หลักสูตรสองปริญญา นิติศาสตร์+บัณชี นิติศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์+ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร การสื่อสารสื่อใหม่ การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยว บัญชี เศรษฐศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม(ปตรี+โท) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา วิศวกรรมสิงแวดล้อม(ปตรี+โท)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00-3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม รับเกรดเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยชุมชน+นิติศาสตร อนามัยสิ่งแวดล้อม+นิติศาสตร์ อนามัยชุมชน+เศรษฐศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม+เศรษฐศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย+วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย+เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ+เศรษฐศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติฉุกเฉินทางการแพทย์ การแพทย์แผนจีน+ภาษาจีน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา รัฐศาสตร์ การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ พัฒนาสังคม รับเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

 

คณะวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สถิติ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ชีววิทยา (ป.ตรี+โท) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา จุลชีววิทยา ชีวเคมี โภชนาการและการกำหนดอาหาร รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศิลปศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ภาษาจีน+ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส+ภาษาอังกฤษ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00-2.75 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ ดนตรีและนาฏศิลป์ รับเกรดเฉลี่ยไมต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

วิทยาการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต+อีก 1 ปริญญา จบมาได้ 2 ปริญญา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชา หลักสูตรสองปริญญาตรี การศึกษา+คณิตศาสตร์ การศึกษา+เคมี การศึกษา+ชีววิทยา การศึกษา+วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา การศึกษา+ฟิสิกส์ การศึกษา+ภาษาจีน การศึกษา+ภาษาไทย การศึกษา+ภาษาอังกฤษ การศึกษา+พัฒนาสังคม การศึกษา+ดนตรีและนาฏศิลป์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

3,870 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

GPAX 4 ภาคเรียน

 

5.ค่าสมัคร

ไม่ได้ระบุ คาดว่าไม่เสียค่าสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

อ่านต่อ TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *