Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2566

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 22 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ : วันที่ 26 มกราคม 2566

สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ : วันที่ 29 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู  จำนวนรับทั้งหมด 168 ที่นั่ง

สาขาวิชา พลศึกษา พระพุทธศาสนา คอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ดนตรีศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ นาฏศิลป์ศึกษา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา การประถมศึกษา   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX

⇒TPAT5

สาขาดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา พลศึกษา มีการสอบปฏิบัติ

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิติกส์ เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมพลังงาน  การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ, GPAX

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ การพัฒนาชุมชน ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป์ตะวันตก นาฏศิลป์และการละคร นิติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสารสนเทศ พุทธอภิธัมมศาสตร์  ภาษาจีนธุรกิจ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั่นต่ำ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาที่เปิดรับ เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยหม่ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น วิทยาการการผลิตชมชนท้องถิ่น เทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วัสดุศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ไม่มีการกำหนดเกรดขั่นต่ำทุกสาขา

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาที่เปิดรับ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวการโรงแรม  บัญชีบัณฑิต การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจการบิน การจัการธุรกิจการค้าสมัยใหม เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล การท่องเที่ยว(หลักสูตร2ภาษา) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ไม่ได้ระบุ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

เกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาที่ระบุไว้เฉพาะบางสาขา

*เกรดเฉลี่ยใช้ 4 หรือ 5 ภาคเรียนในการสมัคร

หรือ

คุณสมบัติตามประเภทที่จะสมัคร

ความสามารถทางวิชาการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

ความสามารถพิเศษ ได้แก่ ด้านกีฬา ผู้นำเชียร์ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

4.ค่าสมัครสอบ

100 บาท ที่ธนาคาร กรุงไทย ทหารไทยธนชาติ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย

 

รายละเอียเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครและสาขาที่ระบุไว้ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็๋บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *