Breaking News
Home / รูปแบบการรับ / TCAS รอบที่1 Portfolio / TCAS63 รอบที่1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2563

TCAS63 รอบที่1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTCAS63 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2563 โดยมีการเปิดรับ 28 โครงการ จำนวนรับ800กว่าที่นั่ง

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCASพร้อมทุน62 รอบที่1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร วันที่ 23 ธ.ค. 62 – 16 ม.ค. 63   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3-16 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 มกราคม 2563

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 มกราคม 2563

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.โครงการและจำนวนรับ

 

 

2.โครงการที่เปิดรับ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ
เยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร
6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

  • ประกาศรับสมัคร
  • เอกสารประกอบการสมัคร
9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน 4 โครงการ

9.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

9.1.1 นักเรียนโครงการ พสวท. (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

9.1.2 นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านตามเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

9.2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ

9.3 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9.4 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพ
สัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

27. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

28. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ
นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

    การรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   <<คลิกสมัครที่นี่>>

——————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *