Breaking News

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข รอบ1 64) ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา2564 มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 มกราคม 2564

วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12-13 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 15 มกราคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 18-19 มกราคม 2564

ประกาศเรียกผูัสอบอันดับตัวสำรองเพื่อยืนยันสิทธ์ : วันที่ 23 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ทปอ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์ :วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

สละสิทธิ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์  (มีทุนช้างเผือก)

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณืตศาสตร์ประยุกต์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี  ฟิสิกส์ เคมี ภูมิสารสนเทศศาสตร วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติสารสนเทศสถิติ เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา การประมง เกษตรนวัตกรรม เกษตรศาสตร์(วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กีฏวิทยา ปฐมพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ พืชวิทย ) เศรษฐศาสตร์เกษตร   รับเกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสื่อดิจิทัล(นานาชาติ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปกติ กับนานาชาติ)  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ) วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ) วิศวกรรมไฟฟ้า รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 

 

คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาวิชา่ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษให้ผุ้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) การสอนภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษไทย  คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา ศิลปศึกษา สังคมศึกษา  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ตามสาขาวิชา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ขึ้นไป 

 

คณะแพทยศาสตร์  

สาขาวิชา แพทยศาสตร์, เวชนิทัศน์  รับเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปตามสาขาวิชาและโครงการ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันตก (วิชาเอกฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน )  ภาษาตะวันออก(ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ) ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา(วิชาเอก พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สารสนเทศศาสตร์ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปตามโครงการและสาขาวิชา

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ บางสาขากำหนดเกรดเฉลี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เอกคู่่อนามัยและสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ไม่ได้กำหนดเกรดเฉลี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50  

 

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไปตามสาขาวิชา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา การออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(จัดการเรียนการสอนเป็ฯภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร) ผู้ประกอบการดิจิทัล การจัดกา การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม การจัดการธุรกิจบริหารและการจัดงาน การตลาด การเงิน ไม่ได้กำหนดเกรดเฉลี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขวิชา  ดุริยางคศาสตรบัณฑิต(วิชาเอกดนตรีตะวันตก ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย ) ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง(วิชาเอกการละคร นาฏศิลป์อีสาน) ออกแบบนิเทศศิลป์  บางสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือกำหนดเกรด 2.00 ขึ้นไป

 

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไปตามโครงการ

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การระหว่างประเทศ นิเทศศาสรบัณฑิต(วิชาเอก วารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์) บริหารธุรกิจบัณฑิต(วิชาเอก การตลาดระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล) รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไปตามโครงการ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ นานาชาติ)  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

สหวิทยาการ

สาขาวิชา การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต(วิชาเอกการเงินธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ) บัญชีบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์้ำ เทคโนโลยีและนวััตกรรมอาหาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

*ใช้เกรดเฉลี่ย 5 เทอม

 

2.ระเบียบการรับสมัครแต่ละคณะ โครงการ

 

คณะที่เปิดรับ
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะเทคนิคการแพทย์
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 คณะเภสัชศาสตร์
 คณะเทคโนโลยี
 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์
 วิทยาลัยนานาชาติ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 สหวิทยาการ

 

 

3.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศอีกครั้ง

 

4.ค่าสมัครสอบ

350 บาท  เฉพาะเภสัชศาสตร์ 1,000 บาท ตามสาขาวิชา  เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ 1,500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *