Breaking News

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 ครั้งที่2 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

**กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์**
1.คณะวิทยาศาสตร์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
2.คณะเกษตรศาสตร์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
4.คณะศิลปศาสตร์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
5.คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรศึกษาศาสตร์) และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
6.คณะบริหารศาสตร์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
7.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุขและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
8.คณะศิลปประยุกต์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร (200 บาท) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม – 18 มกราคม พ.ศ. 2565
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 21 มกราคม พ.ศ. 2565
3.สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก 23 มกราคม พ.ศ. 2565
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 26 มกราคม 2565
5.แจ้งความจำนงเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 26-31 มกราคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 250 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 385 ที่นั่ง 

สาขาวิชา จุลชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 162 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.50

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ , ดนตรีศึกษา, ฟิสิกส์ , เคมี , เทคโนโลยี แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-3.00

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 330 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์ จำวนนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง 

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,797 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ อาชีวะ หรือเทียบเท่า โดยมีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้ 4 เทอม หรือ 6 เทอม

 

4.องค์ประกอบที่ใช้้คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เกรดเฉลี่ย

ผลคะแนนทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามสาขาระบุ

สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

สาขาแรก 200 บาท สาขาต่อไป 150 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น