Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ1 Portfolio ครั้งที่ 1

รับสมัครและชำระเงิน 11 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 11 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ธ.ค. 2564
สอบสัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 2564
แจ้งความจำนงเข้าศึกษา 23-31 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 7 ก.พ. 2565
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS 7-8 ก.พ. 2565
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS 9 ก.พ. 2565
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. – 5 มี.ค. 2565

 

 

รอบ 1 ครั้งที่ 2 Portfolio   <<คลิกอ่านที่นี่>>

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร (200 บาท) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม – 18 มกราคม พ.ศ. 2565
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 21 มกราคม พ.ศ. 2565
3.สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก 23 มกราคม พ.ศ. 2565
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 26 มกราคม 2565
5.แจ้งความจำนงเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 26-31 มกราคม 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1. คณะและสาขาที่เปิดรับ 

รับผ่าน Portfolio 2,455 ที่นั่ง

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 385 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 230 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ปวส)  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา  จุลชีววิทยา , เคมี , ชีววิทยา ,  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,   เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 460 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาสังคม , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร , ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคม ฟิสิกส์ เคมี ,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ , ดนตรีศึกษา ,พลศึกษา , ภาษาไทย แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 455 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 500 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม , เภสัชกรรมอุตสาหการ  เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

รับผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ 2,171 ที่นั่ง 

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 385 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 400 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ปวส)  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา  จุลชีววิทยา , เคมี , ชีววิทยา ,  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,   เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 326 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาสังคม , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร , ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคม ฟิสิกส์ เคมี ,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ , ดนตรีศึกษา ,พลศึกษา , ภาษาไทย แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 350 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ , การตลาด , การจัดการการโรงแรม , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม , เภสัชกรรมอุตสาหการ  เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

4,626 ที่นั่ง ประกอบด้วย รับด้วย Portfolio 2,455 ที่นั่ง และ รับแบบโครงการส่งเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ 2,171 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ อาชีวะ หรือเทียบเท่า โดยมีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้ 4 เทอม หรือ 6 เทอม

 

4.องค์ประกอบที่ใช้้คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เกรดเฉลี่ย

ผลคะแนนทดสอบความรู้เฉพาะทาง ตามสาขาระบุ

สอบสัมภาษณ์

เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาที่ระบุ

 

5.ค่าสมัครสอบ

สาขาแรก 200 บาท สาขาต่อไป 150 บาท ไม่เกิน 2 สาขาวิชา

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ระเบียบแสดงผลการเรียน

ใบรับรอง ประกาศเกียรติบัตรตามคุณสมบัติเฉพาะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *